Ниттил кьини ЧIяйннал шяраву

Ниттил кьини ЧIяйннал шяраву

ЧIяйннал шяравугу Ниттил кьинилун хас бувсса мажлис хьунни.

–Нину тIисса махъ дунияллий яла ххуймур махъ бур инсаннал хьхьичIва-хьхьичI лахьхьайсса. Байран цурда сакин дурну дур 1998-ку шинал, Аьрасатнал Думалул депутат Алевтина Апаринал сипталийн бувну, – куна культуралул къатлул хъунмур СалихIат Алхасовал.
Барча бавуртту дуруна Рамазанова Сиянатлул, Кьур­банмахIаммадова Самиржигьаннул, АьвдурахIманова Камилатлул ва цайминналгу.
Ниттихъул тяхъа буван балайрду увкуна МахIаммадова Асиятлул, АьвдурахIманова Камилатлул, Жамалуттинова ХIуриял. Ниттихъан хас був­сса шеърирду бувккуна дуклаки оьрчIалгу. Шадлугърайн бувкIми рязину ливчIуна.

 

Читайте также: