«ЦIушинал бухкIулу бачи лахъанну»

«ЦIушинал бухкIулу бачи лахъанну»

Абакар Мудунов
ЦIусса шин

Кугьланну бачайссар
Зунттал аьтартту,
Парандарал кьама
КIунттил бувгьуну.
КIири бивчусса чал
Ласайссар манзил,
ЦIушинал бухкIулу
Бачи лахъанну.
Жапгу байбишинну
Буттал кIанттущал,
Барзул къатIитIинну
Хъару тIиртIусса.
Насу, жул духсса шин,
Таварихравун,
Мукуннича лавгсса
Буттахъал оьрму,
Духлаху, ЦIусса шин,
Таварихравун,
Мукун буххайссарча
Наслу чагъравун.
Аьраву даркьусса
Интгу духьхьуча,
ТIутIай ницI чIярусса
Гъигу нануча.
ЦIанарив цIумунийн
Духмунияту
Заманалул ламуйх
Жува лахъанну.

 

Бадави Рамазанов
ЦIусса шинаха

Хьулухун дирну дур
ЦIана ЦIусса шин,
Кьамул дуллай, ччай бур
Ганихь укун чин:

«ЦIуллу-сагъшиврущал
Духханнав ина,
Буллай байбишиннав
Зунттайн марххала.

Хъинну дюхъантIиссар
Интту уртту-щин,
Ванияр бусравсса
Бакъар чарххала.

Къур бювхъуну, къама
ХъатIан харж хьуннав,
Ятту лувгъи хъанай,
Зунтту буцIиннав.

Оьмур яла гьаннав,
Хъинмур бучIаннав,
БухкIуллия хъамал
Зана къахьуннав.

Хьулухун дирну дур
ЦIана ЦIусса шин,
Кьамул дуллай, ччай бур
Ганихь укун чин.

 

Аьбдул Мирзаев

***
КIинттулгу щюллисса мурхь,
Ссуттилгу щюллисса мурхь,
Даиман щюллинмасса
Ттул ттарлил мурхь, ттарлил мурхь,
Ина мурхьрав, юхссагу
Щюллинна чIалачIисса
Мурхьирайн кIура дарсса
Ттул уздан оьрчIшивурав?

 

Сулайман Чугуев

***
КIяласса караматрал
КIяла дунни дуниял,
КIяла кьавкьунна нагу,
Вил шаттирал чIу хьуннин.

Ва кIяласса тирхханну
Ххирассар тIий бакъаяв,
КIяла кIинтнил чIюлушин
Ххал дуван цан къабувкIра?

Хъюлчай тIийнма бур мурчай
КIяла арцул пиягьру,
Хханссар циняв марххала
Ттул дакIнийн зизлазисса.

МарцI-кIяла марххалттанул
КIяла дунни дуниял.
КIяла кьавкьунна нагу
ЧIу хьуннин вил шаттирал.

 

Аьвдулмажид Исмяилов
ЦIусса шин

ЦIусса шин, цIусса кIюрх,
ЦIусса хаварду,
ЦIусса дунияллий –
ЦIусса балайрду.

Руртунни оьрмулул
Ца шинал чIапIи,
Цаннансса – шадшиву
Гаманан – пикри.

Ца ур хъуна хъанай,
Ца хъунав хъанай,
Цаннал шин дур дукIлай,
Цанная лаглай.

ЦIусса шин, цIусса шин,
ЦIусса марххала,
ЦIуну дурсса нузай
Духсса кьункьула.

 

Рамазан Рамазанов
КIинтнил хьхьу

КIинтнил хьхьуну зунттаву
Инавалу личIарча,
Къулагъас дурну, ургу
Зунттал къудурсса бакIах.
Бявкъу зурул тIинтталу
ЧIалантIиссар ца нартну,
КIяласса марххалттанул
Тажру бакIрай бивхьуну.
Зяй-зяй тIисса дяркъугу
КьутIлантIиссар вил чIаврдайн,
КьатI хъанайсса пиягьру
Хъямала багьлай чурххайн.
Гъурс-гъурс тIий вил ччанналу
ГъагълантIиссар марххала,
Гъирабакъу пикригу
БуккантIиссар дакIнива.
Ачу, ачу, хьхьичIунай
Чун иянгу ва хьхьуну,
Вай кIяласса ххуллурдай
Шаттирал шеъри чичлай.
Агь, дуссарив цамургу
Хьхьу дакIнин хьул булайсса?
Духьурчангу духьунссар,
Таллагьи, кIинтнил хьхьурду.

 

ХIамзат Гуйдалаев
ЦIусса шинахасса дуаь

Ялун нани ЦIусса шин –
Хьуннав вия хъатIал шин!
Дяъвилул чIугу архсса,
Дакьаврил ттугъ бюхттулсса.

Цанная кIива шайсса,
КIинничалт ххину байсса,
Ляркъумур вилашиврий
ЦIуллуну ядувайсса.

Нинуну иминшиврий
ОьрчIругу буруччайсса.
Баргъ-гъарагъи даркьусса,
Лухччай уртту гьалххасса.

Къурув чIаллу бувцIусса,
КъюмайтIутIи бювхъусса,
Оьллал бярчру тазасса,
Къаллаву накI гьарзасса.

Гьухъаллай къутаннайсса
Ппалул чурчив лахъисса.
Ттардал хъирив нанисса
ЧIиру цаннин кIивасса.

Ватан кутак ларайсса,
ЗахIматрал кьимат гьазсса,
Бару дяъвилун цIакьсса,
Гьану дакьаврин хIакьсса.

Зума-цIив дуаь дуллай
Зуруй щяикIарчагу,
Шинай щугълурду щашлай
Шаний чул бищурчагу,

Къашайссар ганал тIювай
Э-оь чин ажаригу,
Къурувсса хъунил марслуй
ЧIали ялувсса сунгу.

БакIрал пикри узданмур,
Ччаву ватандалухсса,
Байсса захIмат дакI марцIмур –
Мури вирттавран лайкьсса.

Бачи ЦIусса шинаву
КьюлтIсса гужру аьч банну!
Лавайсса захIматрайну
Душмантал ххинил хьунну!

 

МахIмуд Аьлилов
ЦIусса шин

Думур дардгу ларсун, насувча дух шин,
Жулла ялун най дур цал ттигу ЦIушин,
Къуманал дакIругу тIитIин дувансса,
Гьар каснал тIиртIунийн ка диян дансса.

Ялун бучIанхьуви цамур замана,
Дума ва дакъама личIи къаайсса,
Увччунан ккашилма дакIний личIайсса,
Ухнан ххуллу ххувнал ккаккан бувайсса.

Ниттихъан лякьлул дард нясив къадансса,
Лякьлул оьрчIаяту тирхханну хьунсса,
Лувату найсса ник тарбия дансса,
Нитти-буттал кьадру бухкъалагайсса.

Я Аллагь, тIунулий оьл чан къахьуннав,
Тавлалий бавхIунма улахъ личIаннав,
Ккунук бан аьнакIи кюрттарай хьуннав,
Вилаххав цIу лещан нясив къаданнав.

Духхала хайрданийн дуккансса каши
Гьарца кулпатраву гьарнан дулуннав.

Яллагь, къабуллунан мурад булуннав,
Буллума щалиххан Заннал итаннав!

Читайте также: