Укун буттал кIану ххирасса чиваркI чан къабаннав

Укун буттал кIану ххирасса чиваркI чан къабаннав

ВилттилиоьрчI ачай так цала ниттичIан, буттачIан, къатлуву уманачIан, цаманачIан къаччай, лякIлан икIай. Хъуна хьуну махъ инсангу, тIабиаьтгу ца шай: щаращул жюржугу, гьавалул хьхьевгу, чIелмултрал балайгу, уртту-тIутIал хъюлчугу ниттил мазрай гъалгъа тIий, жула аьдатру, багьу-бизу цимур-цаннуву дусса кунна чIалан дикIай.

Инсан цала лагма-ялттусса тIабиаьтрал ца бутIану чIалан икIай. Мунияту ххирасса ватандалун ци бувангу махъаллил къашай.
Гъумучату нанисса ххуллу, Кьукуннал шанбачIулия Къяннал шяравун бияннин, бакьин буван ччай уссия Къяниясса Исламлул арс ЦIаххаев ЦIаххуй. ЦIаххуй бувансса ххуллул проект дуллай, ванал арс Ислам гикку зунсса техника хIадур дуллай буссия. Амма, мурад бартлаганнин, ЦIаххуй ахиратравун лавгунни.
Цана кIанай «Лакония» идаралул каялувчину ганиннина цала буттан цIасса Ислам ивтун уссия. Вагу хъиннува гьунар бу­сса, буттал кIану ххирасса ушиву чIалай бия. Исламлуща бювхъуна Дагъусттаннал автоххуллурдал хъуниминнащал маз ля­къин, арцу тIалав дуван, буттан буван ччай бивкIсса ххуллу бартбигьин. Ванал ва даву тапшур дуруна цала ниттиуссу Шаллаев Къапланнуйн. Ваналгу чIярусса шинну хьуну дия Исламлул буттащал зий, дакIнийхтуну захIмат буллай. Къаплан цувагу ур даврил сант кIулсса, инсантуращал хIал бавкьусса, каялувшиву дуван гьунар бусса инсан. Ванал, кутIасса чIумуй бувну, къуртал бувунни Кьукуннал дазуяту Къянив бияннинсса ххуллу. Ххуллу хьунни уттасса, саргъунсса. Ва бувну махъ Къапланнул гьагълицIа марцI бувунни шяраваллил ризкьилул щин хIачIайсса бяргу. Ца чулийн дуруган дурунни щарнил хьхьичIух нанисса ратI, дурунни цаймигу ххуйсса давуртту.
Ва «Лакониялий» зуннин Къаплан зий ивкIун ур Дарбантуллал райондалий, калпушру бувай заводрал каялувчину. ПАП-1 тIисса машинарттал паркраву зий дурну дур 14 шин. Цува чув зурчагу, ва ур инсаннал хIурмат бувайсса, ганая даву тIалав дуван кIулсса пишакар. Ва ххирар зузалтран, щарнил жяматран. Къаплан увну ур Къяннал шяраву 1960-ку шинал. Ва чIивину унува аьпалул хьуну ур ванал ппу. Ниттил, Саэдатлул, почтальоннал даврийгу зий, хъуни бувну бур ххюва оьрчI: шама арс ва кIива душ. Къапланнул чIивимур ссил арс Ширвани Мурадов Китайнаву 2008-ку шинал Олимпий тIуркIурдал лачIун уккаврил чемпион хьу­ссар.
Укун буттал кIану ххирашиву ккаккан дуван бюхълахъисса чиваркI жула дянива чан къахьуннав. Цивгу цIуллу буваннав.\

Рамазан МахIаммадов, ш. Къян

Читайте также: