Парламентрал цIакь бунни 2022 шинал бюджет

Парламентрал цIакь бунни 2022 шинал бюджет

Дагъусттаннал халкьуннал парламентрал ларгсса арвахIкьини хьусса ряххилчинмур сессиялий цIакь бунни 2022 шинал бюджет.

Закондалул проектрая буслай, бюджетрал, финансирттал ва налогирттал комитетрал хъунама Марат Илиясовлул кIицI лавгунни хъунмур къулагъас душиву кIулшиву дулаврил, социал иширттал, цIуллушиву дуруччаврил ва спортрал къайгъурдах. Республикалул финансирттал министрнал буржру бартбигьлагьисса Аьли Исламовлул бувсунни кIулшиву дулаврин харж дуванмур ххи дуршиву 4,1 миллиардрал, миннуватугу 567 миллион — учительтуран харжру гьаз буван , 264 миллион – дуккаврил учреждениярттал ремонтран, 134 миллион – оьрчIру бигьалагаврин, цIуллушиву цIакь даврин ва 70 миллион классруктуран ялун ххи дуван. Бувсунни социал политикалунгу 570 миллион ххи бувшиву, миннувату 405 миллион — мюхтажми къатрал щаллу буван, 30 миллион тIурчарив, ахIвал кIюласса кулпатирттан кумаг буван. Аьмну Дагъусттаннал 2022 шинал бюджетрал доход хъанай дур 170,5 млрд арцул, расход – 182,7 млрд. Бюджетрал дефицит – 12,2 млрд арцул.
Расходирттал агьамми разделлу: «Образование» – 60,7 млрд арцул, «Социал политика» – 49,4 млрд, Республикалул инвестициярттал программа – 20,6 млрд , «Ххуллурдал хозяйство» – 12,8 млрд , «Шяраваллил ва балу­гъирттал хозяйство» – 4,2 млрд, «Культура ва кинематография» – 3 млрд, «Физкультура ва спорт» – 3,8 млрд.
Финансирттал агьамсса документ депутатътурал циняв рязину кьамул бунни.

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: