Инсантурал буруккинттах къулагъас дуван аьркинни

Инсантурал буруккинттах къулагъас дуван аьркинни

Чун бурувгун буссар депутатътал?

На уттигъанну ттула даврил иширай Ккул-Хъусрал шяраваллавун лавгссияв. Махъунай нанисса чIумал, Ккуллал мизитрал ккурчIавсса инсантурахь ссалам-аьлайк булун на гъан хьуссияв. КкурчIавсса арамтурал ттуй бювкьу-аьй дуруна, на цал буруккинттарая кказитрай къабуслай ур тIий. Угума-увкуна: «Му вил буржри», – куну.

Гьай-гьай, ттуйра дурсса аьй, дакIнийхтуну кьамул дурссия. Ттун ва ишгу, явара, тIааьнгума бивзуна, жула кказитрайн вихну, умуд буну чIалай тIий. Лакрал шяраваллаву Ккуллал жяматралли яла чIявусса «Илчи» кказит бучIан бувайссагу, бу­ккайссагу.
Жула Ватан ядуллалисса арамтурал буруккинттугу бия укунсса.
1.«Шяравухсса ххуллу цимигу ацIрахъул шинну хьунни бакьин къабуллай, луххал най, инсантураща кьатIув бу­ккан къабюхълай, асфальт къабакьирчагу, бучIирхха ххюл бичинмагу», – тIий бия.
Увкумунил хъирив ххи буван ччива. Ккуллал шяравух нанисса ххуллу хъанахъишиву республикалул зумунусса ххуллуну. Гьай-гьай, аьркинни чара бакъа ва ххуллу бакьин буван. Ккуллал инсантал цила чIумал, Дагъусттаннай бакъа, щалагу Аьрасатнаву яла зузими, чIярусса бакIлахъия хIукуматран дуллай бивкIсса инсанталли. Вайннал шяравассар Аьдуев НурмахIаммад – ЗахIматрал Виричув. Ккуллал шяравассар, Дагъусттан буручлай,1999-ку шинал жан харж дурну, Аьрасатнал Виричувнал цIанин лайкь хьусса Халид Мурачуев. Лайкьссар, ххаллилссар Ккуллал жямат.
2.«Вана кIилчинмур шин лагавай дур газ ласунсса кIантту бакъа. Цинявннал машинарттугу бакъархха Гъумукун газрал хъирив занан. Райондалийн газ лавсун бучIайсса машинагу та бучIайссарив кIул буван къашай», – тIий бур вай.
Бунияла, заправкарттайгу газ бакъар. Газ лавсун шяраваллавун бучIайсса машина та бучIайссарив бусласисса баян баву шяраваллил администрациялул чIирай лахъангу бучIияхха. Вихьливгу газрал машина та бучIайссарив кIул буван къашай. Мунияту, багьлух машина бувгьуну, Гъумукун гьан багьай .
3. «Телефонну зий дакъар, связь дакъа», – куна вайннал ялагу.
Ссайн бувну телефонну къазий дуссарив кIул буван аьркинни.
4. Бярай пачру лахъайсса чIунну цакьнира къуртал хьуну дур. Ккупар бувавугу лирчIун дакъар. Халкьуннал токрайсса пачру лахълай, дукра дуллалисса кIункIурдугума щаралахъан буван къахъанай бур. Дукра шахьу-къахьу хъанай дур», – укунгу тIий бур вай.
ХIасил, ва ца Ккуллал шяравусса инсантурал буруккин ба­къар. Вайгу, вайннуха лав­хьхьусса цаймигу ишру щаллу булланшиврул, бувчIуну буссар шяраваллаву депутатътал. Ми зун аьркинссар, занан аьркинссар хIукмурдал заллухърунначIан.

 

Читайте также: