Миллатрал хъунасса арснал хъуннасса кьини

Миллатрал хъунасса арснал хъуннасса кьини

Итникьини Лакрал театрдануву лайкьсса даражалий хьунни шаэр, чичу, публицист, литературовед, таржумачи, аьлимчу, дяъвилул гьурттучи Абачара ХIусайнаев дунияллийн увккун 100 шинал юбилейран хас бувсса аьпалул мажлис.

ХIакьсса халкьуннал шаэр дакIнийн утан бувкIун бия аьлимтал, политиктал, жяматийсса ишккаккулт, дагъусттаннал лич1и-лич1исса ккураннал вакилтал, Абачара ХIусайнаевлул шяравучувтал, гъан-маччами ва ванал творчествалул кьимат кIулми.
Бала-хатIасса ковид цIуцIаву багьана хьусса ссуссукьушиннарду сававну, чIявусса агьлу залданувун буххан къавхьуну, ХIусайнаевхъал кулпатгу, аьпалул мажлис ларайсса сакиншиндарай хIадур бувсса Лакрал театрданул каялувчиталгу миннал хьхьичI ламусну ливчIунни.
Мажлис тIивтIуна театр­данул артистурал Абачара ХIусайнаевлул шеърилул творчествалуву ца яла бюхттулсса кIану бугьан лайкь хьусса «Гъумучиял шагьрулухасса» назму дуккаврийну.
Хъирив «Илчи» кказитрал хъунама редактор Руслан Башаевлул барча куна бавтIминнахь лакрал миллатрал хъунасса арснал хъуннасса кьини.
– Абачарая шаэр, чичу, литературовед, публицист ва аьлимчу хIисаврай тIутIисса махъру – вай юбилейрал шадлугъирттай баллай, жува вардиш хьусса аьдада­сса махъру бакъар. Ганаву вай цинярдагу хасиятру лавайсса даражалий дия.
Дяъвилул цIараву сагъну л­ивч1сса ттун ххишаласса оьр­муя тания шиннайсса чIун, – увкуну бур Абачарал, дяъви ккавксса аьраличунал, цала оьрмулул 50 шинал мутталун хас бувну бивкIсса ца назмулуву. Амма му оьрму ххишаласса къабивкIшиву, гания махъ бувтсса оьрмулийну цалла дуллай ивкIсса цаннияр ца хьхьичIунсса, язисса давурттайну тасттикь бувну бур. Бувшиврул барашинна хъанахъиссар ва хIакьинусса мажлисгу. На щукру буллай ура ттула оьрмулуву ца чIиви-хъунсса бутIа Абачара уттавасса чIумуйн тIайла бацIаврийн ва, ганал чIарав щяивкIун, пикри-зикрилух вичIидишин, вичIи дирхьуну махъ, биялсса мюнпатсса хъама къабитансса затру ттущава лаласун хьуну бушиврийн. ТтуцIун бахIинсса цайми-цаймигу бухьунссар тIий ура. Жунма хъунмасса тIайлабацIу хьуссар, ккуллардал чявхълувату сагъну увккун, Абачарал, лакрал миллатрал тарихраву тачIав лиххан дан къахьунсса цалла цIагу кьариртун, язисса асардугу жунма аманат бувну бушиву. Жува буржлувссару ми ябан, буруччин, ххазина кунма лавсун бачин гьарца кьини, – увкуна ванал.

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал хъунаманал хъиривчу Камил Давдиев:
– ЦIанасса чIумал щаллара дунияллийсса тагьар хIисав дурну, хIакьину шиккун бавтIсса инсантурах бургарча, чIалай бур Абачара ХIусайнаевлул цукун­сса кIану бувгьуну буссарив миллатралгу, республикалулгу тарихраву. Дяъвилул цIаравату зана хьуну, билаятрал ца яла хьхьичIунсса вузран ккаллисса Москавуллал паччахIлугърал университетгу къуртал бувну, тикку дуклаки­сса къахъунмасса мутталул дянив парснал маз ва литературагу лархьхьуну, тайннал ва дагъу­с­ттаннал литература цачIу дихьлахьисса элмийсса давуртту чирчуну дур, цаламур творчествалул ирс хIисав къабарчагума. Цала лагмацириннангу, махъа наниминнангу эбратран бишинсса оьр­му бувтун бур.

Даврил ва пикрилул уртакь дакIнийн утан цащава учIан къахьурчагу, гъалгъа чивчуну тIайла бувккун бия чIярусса шиннардий Абачаращал архIал Элмурдал академиялуву зий ивкIсса хъунасса аьлимчу Ися Аьбдуллаевлул:
– Ттула яруннин цалчин ккагу-ккавккун, Абачаращал на кIул хьуссара дурусну 77 шинал хьхьичI. Та дия 1944 шин, инттухунай Гъумукун Совет Союзрал Виричу Ризван Сулайманов хьунаакьин бавтIун бия мухлукь.

 

Читайте также: