Ниттил талихI – оьрчIру тIайла бацIаву

Ниттил талихI – оьрчIру тIайла бацIаву

Сиясат ссурвавращал

ЧIявусса бакъахьунссар лакраву Хъуннащиял шяраваллил цIа бавсса. Ххюлу­ссуннал тия чулий дирхьу­сса, тIабиаьтрал хъинну авадан­сса, уртту-тIутIавун дахьларг­сса, ца хъатливун гьануксса шяравалу. Ва шяравун цалчин аьр­ххи багьма ябатIин къахъанай личIантIиссар цIувцIу чарил ва тIаннул накьичирттал щаршсса эмаратсса ларзурдая. ХIайран хьуну личIантIиссар, ва шяраваллил чиваркI ххяллу виттириркIуну, кьунттая ттиркьюкьив дан ка магьирсса ус­ттартал бухьунссар тIисса пик­ригу бакIраву балглай.
Гьай-гьай, къакIулну икIай­ссарив лакран Аьшуев Аьвдуллагь, цIанихсса чарил ва тIаннул усттар. Дакъахьунссар Лакку улк­луй ванал магъи къадирхьу­сса, ягу ларзнил чIавахьултту къабувсса къатта бакъасса шяравалу. ЧIаххувсса Ххюлуссуннал шяраву тIурча, цавагу къатта къабивкIун бур ванал магъи къадирхьусса. «Вай ттул кIисри мандолина бишлай ссувссусса ххайвагу бакъарав, вай тIаннуха аьлахълай уна станокралли кьувкьусса», – тIий, хъягу-хъяй, кка­ккан буллай ур бачIи бакъасса цала кIисри.
Мяйва класс къуртал байхту, ниттиуссил увцуну, къалайчину зий ивкIун ур Азирбижаннаву, Армяннаву, Гуржиянаву. Тийх лавхьхьуну бур муххал магъи дишин, тIаннуй ва чарий накьич дишин. Зий ивкIун ур Гъумук тIаннул комбинатрай матахI дуллай, оьнасса чIумал лакрал щархъайх магъив дишин, чIавахьултту буллангу лаглай.
Ялун нанисса шинаву Аьвдуллагьлул оьрмулун хьунтIий дур 85 шин. Ттигъанну ванал кулпатрал Сиясатлул тIурча, кIицI ларгунни 80 шинал юбилей. Нину – кулпатрал кIинир, учай жула. Мукунсса кIинину хьуссар тIий ур Аьвдуллагь цала кулпатран Сиясат.
«Ттун ваних эшкьи хьуна нава армиялия отпускрай увкIсса базилух, жулва ужагърай ттул савлугъран тIивтIусса мажлисрай балай тIий ккавккун. Армиялия учIайхту, хъатIи бувну, нюжмар къаларгун, муххал ххуллул идаралийн даврийн увхсса на тIайла увккунав электрофикациялул даву лахьхьин Семипалатинскалийн. КIира ва дачIи шин дурссар тийх. Ттун ва щар хьуну лавгун лякъинсса ххива, жула дянив оьрчI-загу бакъахьувкун. Ттул нитти-буттал хIурматгу бурувччуну, ттухва ялугьлай лявкъукун, яла талихI бума инсанну нава чIалай ияв.
На кIинттул Азирбижаннавун лагайссияв хIалтIилухун. Ужагъ, ризкьи-кьини, ххюва оьрчI ванил хъачIунттай бия. Шанна километра риртун Хъурхъив дарсирайн лагайссия оьрчIру. Ппу чIарав акъаний, бяйкьу ххуллийн къабагьну хъуни баву му — хъунмурчIин, Сиясатлул тарбияр», – тIий ур Аьвдуллагь.
1991-ку шинал МахIачкъа­лалив бивзун, тIаннул цех тIив­тIуну зий ивкIун ур Аьвдуллагь. Ванал ужагърайсса гьарца зат цала каруннил дурсса дур.
«На ттула заманнул хъаннияр ссалчIав лавайсса бюхъулул заллугу бакъаяв. Аьдат дия арантал давурттай, хIалтIилухун лагайсса, хъами ужагърал­сса ва оьрчIалсса буллай шаппа бикIайсса. Ттул ппу, Тажуттин, Ттуплислив лагайва къалайчишиву дуллан. Нину Аьйшат ичIаллилсса буллай дикIайва, колхозрал давурттайн лагайва. Жу, мукьва ссугу, жула чIунархIал душваравух захIмат буллай хъуни хьуну бияв.
Лас ужагърай аьркинсса шартIру дузал дурну, щархъайх лагайва, хIалтIилухун лагайва, ттуй анжагъ ужагърал хъар дия. Шяраву зузийни, тIайлассар, ванал пагьлашиву дуллан багьайва.
Нитти-буттал яла хъунмур талихI – лякьлуя тIай­лабав­цIусса оьрчIру бизавур, учай. Щукрулий бура Заннайн тай паччахIлугъ кунпайкун хьу­сса, къача-къучшивуртту тIутIайх дирчусса шиннардий шагьрулийн бувкIсса оьрчIру бяйкьу ххуллийн къабагьаву, ца хIучI бикIайва дакIниву заманалул мугьалттуву

Агьлу-авладрал дянив

бявххун къагьан.

Шяраваллил кIанттай мюрщинува захIматрахух лавгун хъуни хьуссар вай. Биялсса ххуллу бивтун, бахьтта Хъурхъив школалийнгу лавгун, махъунмайгу бувкIун, бувхру, бавкIуру къакуну, дарсругу лархьхьуну, ичIаллил кушулун ттунгу кумаг байссия вайннал», – тIий бур Сиясат.
Мяйжаннугу, Хъуннащиял шяраваллилгу, щала лакрал миллатралгу, Дагъусттанналгу цIа хъун данну лайкьсса наслу бувккун бур Аьвдуллагьлул ва Сиясатлул кулпатрая. Га яла ккавкказ тайпалул инсантурайн сси бувцIусса чIумалгума, чил агьулданун бусравну зий, захIматгу буллай ялапар хъанай бур Дагъусттаннал кьатIув вайннал шамагу арс, ккарччал хIакинталгу хьуну. Хъунама Башир зий ур Тюменнал областьрай. Жаруллагь, медициналул элмурдал доктор, ххинчурдал хирург, зий ур Москавлив элму ахттар дайсса стоматологиялул институтрал хъунама элмийсса зузалану. ЧIана чIивима Хайруллагьгу зий ур Москавлив. Душру Эльмира ва Земфира, кIивагу медсестрахъул, кьуния ххюнниха лирчусса шинну цала пишалийн дакI тIайлану зий дурсса.
Ца тIааьнсса мажлис бия Сиясатлул юбилейрал сав­лугъран тIивтIуну вайннал ужагърай, цинявппа арсругу кьатIату бувкIун. Коронавирусрал пандемия сававну, чIявусса агьлу къабатIирчагу, арсру ва вайннал оьрчIругу лагма лавгун, дакIний личIансса шадлугъ дия. Аьчухсса, иминсса, нахIу-хIалимсса кулпатраву нава ца ттула Хъусрахь бусса кунмасса асар бия дакIний, цала аккордеон ва дачIугу рирщуну, шамагу арс балайрду тIутIийни. Балайрдугу, хIакьину жува гьарцаннал тIутIаврил шацI хьусса бакъаяча, аслийсса лакку макьаннайсса ва мукъурттийсса бия. ЧIявусса миллатру хIала бувхсса хъуншагьрулий, тамансса шиннардил дянив цайминнавух хIала був­ххун къалавгун, миллатрал маз ва культура дурурччуну ялапар хъанай бушиву барчаллагьран къалайкьрив, туну.

Макьу дакьин дан макьангу

Чари оьрчIаву балай учаврил гьунар тIисса суал хIасулвагума хъанай бакъар, ниттия бившиву чIалай бур, бувсунни­хха Аьвдуллагьлул Сиясатлул балайлух хьуну диркIсса цанна эшкьи. ОьрчIаву гьунар итххяххан баву мурадрай, хъунама арснан, Баширдун, 15 шинайн буттал аккордеон пишкаш бувну бур. Га аккордеондалий руцлан щала шяраваллил оьрчIру батIайсса бивкIун бур. Яла аккордеондалуцIун дачIу, мандолина ва цаймигу музыкалул ярагъ лавсун бур буттал. Амма музыкалух гъира бусса, балай учаврил ва ми бищаврил гьунар бусса цинявппа оьрчIру бивкIхьурчагу, гьарма лавгун ур медициналул ххуллийх, музыка тIурча, хьуну бур оьрмулухунсса хоббину. Арсурваврал оьрчIалгу чIявуминнал язи бувгьуну бур хIакиннал пиша.
Ниттил ниттия бивсса гьунар цила пишану язи бувгьуну бур так Эльмирал душнил, Рукьижатлул, жула театрданул жагьилсса, гьунар бусса актрисал.
Ялун нанисса Ниттихъал байрандалущал барчагу буллай, чIа учинну Сиясатлун ттигу чIярусса шиннардийсса, цила оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал вив лавсун, ххарину бутлансса цIуллусса оьрму.
Яла къагьаннав зул ужагърая тяхъашиву ва барачат.

Читайте также: