Барча вил мусил юбилей!

Барча вил мусил юбилей!

Имара Саидова

ДакI-аьмал хъинсса, аьчух­сса, тIуллу уздансса Имара жул коллективран ххишала бакъа ххирассар, бакъа чара бакъассар. 2005-ку шинал кказитрайн бучIайхтува, ва коллективрацIунгу, коллектив ваницIунгу бавкьунни. ХIакьинугу ва даврий ба­къахьурча, жун му ччяни асар шай. КъанахIусса дикIай жун ванил кабинетрал нуз ларкьусса чIун. Имара бур инсаннал дакIниймур лаласун, аьркинний чIарав бацIан кIулсса инсан.
Имарай, дакIнийхтуну барча дуллай буру вил мусил юбилей.ЧIа тIий буру цIуллу- цIакьшиву, талихI-тирхханну. Арсная неъмат ккакканнав, винма ччикун битаннав!

«Илчилул» коллектив

Читайте также: