Ххал бивгьунни бакьин буллалисса кIичIиравалу

Ххал бивгьунни бакьин буллалисса кIичIиравалу

ДР-лул ХIукуматрал председатель АьбдулпаттахI Амирхановлул ххал бивгьунни МахIачкъалалив бакьин буллалисса Къорхъмасовлул цIанийсса кIичIиравалу.

Премьер-министрнал каялувшиврийсса делегация ялтту був­ккунни Фазу Аьлиевал цIанийсса скверданучIату Лениннул Комсомолданул паркрачIан бияннинсса манзилданул. Ххуллий дуллали­сса давурттая буслай бия подрядрал сакиншиннардал вакилтал ва шагьрулул администрациялул зузалт.
Миннал цIанасса ппурттуву дуркьун дур ххуллул ялувсса кугьна хьумур къат ва бакьин буллай бур инсантал заназимур ххуллу. Пландалий бур асфальт бизан бувну, цIусса бакьин, инсантал заназимур ххуллу гьарта буван, велосипедирттансса ххуллу буван, токрал ххаллал тталлу баххана буван, дузал дуван гъарал щин экьилагайсса канализация.
Ххуллий дуллалисса давуртту ххал дурну махъ, АьбдулпаттахI Амирхановлул тапшур бунни давуртту анавар дуккан дуван, ва миккун буцин цаймигу зузалт.
ДР-лул ХIукуматрал председательнал цалчинма хъиривчу Нюсрет Оьмаровлул тIимунийну, декабрьданул 25-ннийнин къуртал дуван аьркинну дур ххуллул реконструкциялул давуртту. ЦIанасса тагьарданух буругарча, давуртту лахъи лаган тIий дур махъсса чIумалнин.

Читайте также: