Каспийскалий тIивтIунни Мемориал

Каспийскалий тIивтIунни Мемориал

Ноябрьданул 12-нний Каспийскалий шадлугърал тагьарданий тIиртIунни 1941-1945 шиннардий Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий Ватан дуручлай бивкIминнансса, дяъвилул къин­ттуллух зий бивкIминнанссса, жанну кьурван дурминнансса ва ятIа-тIар бакъа бат хьуминнансса Мемориал.

ТIитIаврий гьуртту хьунни Да­г­ъусттаннал БакIчи Сергей Меликов, АьФ-лул ФСБ-лул аьралуннал контрразведкалул департаментрал каялувчи, генерал-полковник Николай Юрьев, армиялул генерал Владимир Исаков.
Гьайкал тIиртIунни аьралуннал маршрал ва шадлугърал салютрал залпирдал чIунилу.
Микку махъ лахълай, Сергей Меликовлул кунни:
– ХIакьину жува тIитIлай буру жула Ватан дуручлай бивкIминнал аьпа абад баву мурадрайсса гьайкал. 1941-ку шиная шиннай ларгунни 80 шин. Ватан дуручлай бивкIминнал арсурваврал арсру ва душру хъуни хьунни. Амма хIакьинусса кьинигу цIурхьхьу тIийнна дур дяъвилий жанну кьурван дурминнахсса хажалатрал щавурду.
Чапхунчитурансса жавабну хьунни жулва чIяву миллатру бу­сса халкьуннал цашиву, миннал лагма лагаву, хIакьмур ххув шаврийн­сса вихшала. Муна му вихшалалул цIаний жулва буттахъал ва ттаттахъал дурхIуссар гьармур – дардругу, хажалатругу, аьзав-аькьуварттугу, бивкIурдугу, ларсъссар Бюхттул­сса Ххувшаву «РувхIанийсса дяъвилий».
ХIакьинусса мемориал тIитIаву хъанахъиссар жула ватанлувтурал дяъвилий жанну кьурван даврил аьпа абад бавуну, миннал хIурмат бавуну, миннайн барчаллагьрай бушаврил лишанну.

Ася ХIусайнова

Читайте также: