Марияннул балайрдан бивкIу бакъассар

Марияннул балайрдан бивкIу бакъассар

Ноябрь зурул 3-нний Лакрал театрданул дунни ДАССР-данул артистка Мариян Дандамаеван 85 шин шаврин хас дурсса мероприятие. Ххуйри! ХIакьинусса кьинигу чIявуссаннал зумату баяй Марияннул «Авчитал» тIисса балай тIутIийни, мунил цилла къювугу, дардгу му балайлуву дирхьухьунссия, ци-бунугу ца бала ялун най бушиврул илгьан дакIниву бухьунссия т1исса махъру. Бюхъай. Дязанний оьрму бяливчIсса, лавмартсса ласнал ккуллалул балай бяличIан бувсса, хъамабитан къашайсса, машгьурсса композитор Ширвани Чаллаевлул увкусса куццуй, ца балай увкуну, инсантал бассан бувайсса Марияннун бюхттулсса кьимат бишлашисса ва му дакIнийн бутлатисса цаппара калимартту.

Ширвани Чаллаев:
– Марияннул, ца балай увкуну, бассан байва инсантал, ваца, баргъ бивтун, марххала бассан байсса кунма. Ххуйсса такьва, лахъгу къадурну, аьжаивну дюххайсса. Дарув кунма, чурххавух нанисса балай учайва ганил.

Качар ХIусайнаева:
– Лавайми классирттаву дуклакисса ппурттуву ттун ххирассия Дагъусттаннал радиолийсса лакку мазрайсса передачалух вичIидишин. Мудан дачIи ссятрайсса лакрал музыкалул концерт дикIайва. Кьинирдал ца кьини на ттунма ганиннин къабавсса, ляличIисса, караматсса чIунил хIайранну личIан бувнав. Гьарзат дюрхъуну дия му чIуниву: такьвагу, цIушинналул дюхлугу, щилчIавмуниха къалащавугу. Ва дакIнийхтуну тIутIавугу. Душ экьи нани бувну балай тIий бия, булбул балай тIисса кунма. ДакI балай тIутIи дурну балай тIий буну тIий. На ссавур дакъа нину-ппу давурттая бучIаннин ялугьлай бивкIссара, тайннахь бусаншиврул ялун бувксса цIусса ххаллилсса балайчиная.

Нажават (Жанна) Абуева:
– Хъинну ххуйну дакIний бур цуппа Мариянгу, та бала-мусиватсса кьинигу. Вих хьун къахъанай, циняв къума-банд лаган бувсса иш. На ХIусайннун щар хъанахъисса чIумал, ХIу­сайннул мачча душнил Марияннуйн оьвкуну бия, жул хъатIуй ца-кIива балай учин бухьхьукьай куну. Марияннулгу, бучIанна, так хъатIуйн оьвтIисса чагъар ласнал цIаний чичара куну бия. Таний хъатIив ичIува, хIаятирттаву бувайва. БувкIуна Мариян, бахшишгу ларсун, увкуна буччин къашайсса балайрду. Ца кIанай бавцIуну балай тIий бакъаяча, тиху-шихунмай занай тIий бия. Ца ппурттуву, жулмур столданучIан гъан хьуну, жуйн лажинну бавцIуну, ччергъилугу ларсун, балай тIий булувкьуна. Жул яру тIайла бавцIуна, на Марияннул яруннаву бав­ссуну лавгунав. Мяйжанссар, дурчIин къашайсса пашманшиву дикIайва танил яруннаву. Сававгу цуппа цинма щар хьун ччисса инсаннан хьун къабитавур, ччиссагу Марияннун хъатIи буллалисса кьини дунияллия лагавур тIун бикIайва.

Аьжа АьбдурахI­ма­нова:
– Мариян ттун цалчин ккавкссия Гъумук, каникуллал ппурттуву. Клубраву ккавкнуккива. Та чIумалъя ттун цалчин Мазагьиб Шариповлул ва Марияннул цIарду бав­ссагу, буттахъал балайрдах ччаву дагьссагу. Цаппара шиннардива Каспийскалий, ниттиу­ссил хъатIуй балай тIий ккав­ккуна. Цуппагу ласнащал бия. Лагма-ялттусса къатраву ялапар хъанахъими чятирданучIан бавтIун бия Марияннул балайрдайх вичIи дишин. Яла махъ, ттула уссичIан, РамазаннучIан, бувкIсса чIумалгу ккавккуна. Му хIалатраву бавуна ттун Мариян ласнал азурда буллай бушиву. Мариян ттул ниттихь дакI дачIлай бия. Яруми мудангу пашманшиврул вибувцIусса бикIайва. Ябитавугу – януну пашмансса.

Космина Исрапилова:
– Мариян маэшат кIюласса кулпатравасса бивкIссар. Ниттил оьрчIру Гъумуксса детдомрайн буллуну бивкIссар, ябуван захIмат хъанай буну тIий. ХьунтIисса ласналлив, неххамачIувсса ламул дянив бацIан бувну, Мариян нигьа­чIакIул бувссар, цанма щар къахьурча, ламуя бутанна куну. Марияннун бувчIуссар цуппа къатIухьхьун бирившиву. Цаманах ччаву хьуну бунугу, Марияннун къаччисса ласнал хъаралу яхъанан багьссар. Уттигъанну бувксса «ЦIубарз» журналданул 5-мур номерданий буссар лакку мазрайн таржума бувсса ттул кьисса «Цура ина?» тIисса. Ва кьиссалуву зун лякъинтIиссар Марияннуясса новелла.

Хан Баширов:
– Алвагьсса дакIнил заллу бия. Жуха, жагьилсса музыкантътураха, аякьалий бикIайва. На консерваториялул студент усса кIул шайхту, ххари хьуну, «Ханчик, лахьлахьу музыка, хIарачат буллалу, цаппара шиннардива жун вил цIа баянтIиссар» тIун бикIайва. Ччяни лавгунни дунияллия, амма ттулмур дакIнива къабу­ккай ва оьрмулухун къабуккан­ссар. Жува ганил аьпалун лайкьну къуццу тIун аьркинссару.

Саидат Кьурбанова:
– Уттигъанну 13 шинавусса ттула арснал душнихь лахъну дуккав Качар ХIусайнаевал Марияннул оьрмулияту бюхханну бусласисса макьала «БяливчIсса балай». Гьай-гьай, тай заманнул аьдатирттаягу хавар бакъа­сса, Мариян зулмукарсса ласнал ххяппурттаща ххассал буван жямат циван хIала къабувхссарив лаласун къахъанахъисса ва мукунсса затру къакьамулсса душнин бувчIин буван захIматну бия хьумур. Ванин хъинну асар хьуна Марияннул кьурчIисса кьадар. АрхIал вичIи дишарду Марияннул балайрдах. ДакI дарцIуну бура, 13 шинал оьрмулувусса душнин яргсса чаннацIукул цIа кIул дуршиврий. ДакI гьулусан дуршиву чIалай бия. Хъунма­сса барчаллагьрай бура Качар ХIусайнаевайнгу, Марияннул цIа уттара дуваву мурадрайсса давуртту дуллалиминнайнгу. Жува жулва наслулухь аслийсса культуралия, рувхIанийсса ирс-ххазиналия къабусларча, миннан цукунни кIул хьунтIисса хIакьмур ва щялумур? Жулва бурж-бигарди кьиматрай дикIан аьркинмуних къулагъас дуллали буван жулва наслу, ххуймуничIансса ххуллу ккаккан буллан. Цамур куццуй ниттил мазгу, миллатрал культурагу, аьдатругу, ххазинардугу ябуван къахьунтIиссар.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: