Лакку шаммарду

Лакку шаммарду

* * *

ИвкIусса чув акъана,
Чин кIулсса яс бакъана,
БакIрацI къувлул кIаралу
Мукьал аьявай бури.

* * *

Нара цIаних дан дурсса
ЯтIул шалданул виргъан,
Дардирдал кIункIу дуллай,
Оьнин тIатIавай дури.

* * *

Оьттувух ттиликIнияр
Вивух хIаласса ттул дакI,
Ччаруллуву майнияр
Ччянира личIи хьунни.

* * *

Эшкьи кьанив кьаритав,
Бизар хьунал тIуркIу бан.
Ччаву варсулу дишав,
Аьвкъума гъили лаган.

* * *

Аьв ццац вирин бивзунни,
ЗиркIна тIутIайх бивчунни,
Хъи бакъа хъунмавхьу оьл
ЦIунил вирин бивзунни.

* * *

УрчIах муси кьадиртун,
Куях арцу кьадиртун,
Дянива дувсси ларсъсса
Дагьивуй ттул урчIа ка.

* * *

ТалихIрал баймургу
Турлил къабувай,
Заннал къадуллумур
Ласунгу къашай.

* * *

Арцул тавханттуву
Магьилул х1авий,
Цал ка дутан ити,
Мурад буливуй.
Къимизул ларзулу
Чинилул къукъуй,
Цал я битан ити,
ТалихI буливуй.

* * *

Ттул мурчал чухъа лаххуй,
Ттуруллул кьяпа бихьуй,
Ссурмав кIюла кIиссурттал
Арцул чагъана бищуй.

* * *

Бургъийнгу вих бакъара –
Вихшала къадишинна.
Зуруйнгу дакI лухIири,
ДакIнийсса къабусанна.

* * *

Ччергъилугу гъаргъунни,
Навагу гъариб хьунна,
Ттивагу на битира,
Шяраву шярал хъамий.

* * *

Ттуруллуву баргъ бури,
Буккавай, бахьлагавай,
Ттулгу ца лачин бури,
Ттула шавай, чил шавай.

* * *

Зунтту зунчала буккай,
Ар микIирала дуккай,
Гьарай, та буккавивав,
Жува шярал мукъула.

* * *

Виричунал оьхъаву,
Чал кIиллуву акьаву,
Чурххирал авуршиву,
Ттун эшкьилун уривав.

* * *

Эшкьилул чагъар банна,
Вил хъачIунттай лачIунна.
Ччаврил гьайчали банна,
Чал кьамарайх лахханна.

* * *

Вай цайминнал ци байвав,
Цимирдал ссах ласайвав,
Вих дулун хъус дакъасса,
На ина ссах ласува.

* * *

Нава тIимур бацIарча,
ДакIний мурад бартгьарча,
Арулла хъал ций дусса
Дарайлул гьухъа банна.

* * *

Жул ларзулату зуннийн
Хьурдай дишин муххал ххал,
Чийн авара къахьунну
Вищал дачIин дикIул дакI.

* * *

Я оьвтIий чIу къабаяй
Хъуннеххал ххурххулуха,
Я ялугьлай ххал къашай
Бюхттул зунттул бакIраха.

* * *

Лахъишиву, оьхъаву,
Лахъи чурттуйх ишивул,
Ххуйшиву, ххаллилшиву,
ЛухIи гьаттал угьивул. э

* * *

Гьава бан къарчигъайра,
Гьиву ласун бидавра,
Бугьан кIулнал бугьарча,
Барачатрал кIинира.

* * *

Чари-чарихва мякьра,
Чув-чувнахва мюхтажра,
Агь, буттал ляхъиндалух
Бурахха ччувччуну най.

* * *

ОьрчIи тIуллуй, оьрчI-къиргъуй,
Жагьилтураву аслан,
На булун куну бура,
Ттун ххуллу макьукьларда.

* * *

Гьиндусттаннал нацIу хъюрт,
Багъдадлив нахIу чассаг,
ЧIава найрал нацIу ницI,
Хьурдай учара цIупI чин.

* * *

Лагма лавгун аьтартту
Дянив ливчIун бунугу,
На вичIан бучIавияв,
Кьамул бансса кIулния.

* * *

Шамуллал ятIул лачак,
Парснал лухIи бадиржан,
Базар зяр-зяртIи бувсса
Зярбухарарал гьухъай.

* * *

Хъатлий чирахъ бивхьуну,
Чил шяравун щар шаяр,
ЧчатIуй бакъухъ бивхьуну,
ХIатталлив лавгун ччива.

* * *

ХIисав дайсса дакIнилли,
Пикри байсса бакIралли,
Ккаккайсса яруннанни,
Ласайсса гьавасралли.

* * *

Нава вичIа, вил хьуву,
Ттул лухIи яру – кьатIух:
Яллагь, яру букканнав
На къаччинан буллунал.

* * *

Яру, яруй, ятинтал,
Вия батIин къашайсса,
Махсара-хъярч дикIул дакI,
Вия батIул къашайсса.

* * *

Яру ххуй, тти ххавхссарав,
БакI ххуй, хъин хьуссаравав,
Барххул бакI чулий дугьлай,
Тти архну авцIуссарав?

* * *

Виримукьал бувцIусса
Яру ишара къахьун,
Умматрайн ттиликI дуртун,
Балай тIий бикIайссияв.

* * *

Ссавур аькьлулул дачIир,
Ссавур алжаннул кIулар,
Ссавур ттигу ссуттилнин,
Ссайн буккайрив ххал буван.

* * *

Итталу акъуй дарцIсса
Ва паналул дуниял,
Хъяшхъар ттуккул бурхIайсса
Чаргас кIиллуха лащай.

* * *

Лажиннигъар, аьнтIикIай,
Мазанарда ттул хьхьичIух,
Вил гьанагьи яруннал
Гьалак уллай урача.

* * *

Качарданул чурх майшан,
Магьилул хъазам майшан,
Чил оьрчIах къабурувгсса
Къиргъулул яру майшан.

* * *

Интту щюлли урттуву
Лякъирчан хъункIултIутIи,
Му Заннан ххирассарча,
Ява, зия мадара.

* * *

ЧIируннил гьухъалданий
Чуру мусил нузручIий,
ХIухчу аххана хьуну,
БурцIилгу бищунссара.

* * *

Чяли дурцIу чахъраву
Цуркул я бацIай чахъуй,
Гьала, кIигу дучIанссар,
КIира ттаркIгу личIанссар.

* * *

Вай хьхьурдай хьхьурду дучIай,
Ина шанай, на аьтIий.
Дяхтта кьинирду дучIай,
Ина хъяй, на хъяхъа тIий.

* * *

На бацIай лахъ цIияллай –
Вири мукьал кьулларду,
Лавмарт щяикIай ккурчIай –
Шарабирал щаращи.

* * *

ЦIуну цIарай бивхьусса
ЦIудикIул кIункIурнияр,
Щаращи бувну бура
Вил буттал ляхъиндалул.

* * *

Барзунттая барзунттайн
Дирзун нани цIуттурлуй,
Ца ттул ссалам ласурча,
Ссав ялун дагьанххурав.

* * *

Бабай, ца тIутIи дур тIар
Та жула ахънил чIирах:
Ялавай мархха мусил,
Лавай чIапIив ттиркьюкьал.

* * *

Щюлли къурув гъайтIисса
Хъарас мусил гъайтIалай,
На дакIнийну гъайчирча,
ЧIали мусил, сун арцул.

* * *

Агь, бакIрал заллу акъуй,
БакIрал ххуйшиву цира.
Аргъирал дакIнивасса
Гъирарал гъалгъа цири.

* * *

Уртту щюллинийх битай
Щюлли яшмилул яруй,
Щин дяркъунийх кIидачIай
Хханххираву дикIул дакI.

* * *

Ардарав хъункIултIутIий,
Хъалуву лачIал чIалий,
Ккурттаннал сарабугъдай,
Мудана вичIа хьурдай.

* * *

Оьллаарив гъайтIалай,
Ардарав цулуцалай,
Мусил щинзир хъиривсса
Къиргъувагу къаккавкрив?

Мусил щинзир хъиривсса
Къиргъу жун къаккавккунни,
Вил гьалмахщар ларгунни,
ЯтIул гьухъух хьхьем лихьлай.

* * *

ЯтIул гьухъул ухчIинний
Щюлли дарайлул кубай,
Гьала, тIагу-тIатIанссар,
ТIутIал яру кIунтIа тIий.

* * *

Хъазам оьрчIи оьрчIкъиргъуй,
УрчIайнмай гьава бува,
Ялун гъидайдихьулий
Хъазам цачIу бишинну.

* * *

Вил чурххирал бюхъаву
Чулданий чинарнияр,
НенттабакIрал тIитIаву
Къалагъайннал арнияр.

* * *

Циван бурвав балай тIий
Ччисса акъасса ххуй душ,
Цан бурвав оьрму бутлай
ДакIнил къалавс цукъуву.

* * *

Мазрал бав-бавмур буслай,
ДакIнийн багь-багьмур буллай,
ХIукъу-гъасулул хъанай,
Малилларда чIара щар.

* * *

НацIлил цIуртти цIир-цIир тIий,
ТIуннал бухир цIунцIу тIий,
Къалмакъалданул мурад
Буллунувагу къачча.

* * *

Ляхъин къундагърал ххуй душ,
Оьндуз бавал яру ххуй,
ХIайп бакъарив мусил бакI
Мусиватрахьхьун багьан.

* * *

Къадагъа дакъа яруй,
Къарал бакъа качар чурх,
Зумур хьхьури рурцссарча,
Къидир буллай заназу.

* * *

Ссавния вахIий ливккун,
Ттуршва миннат барчагу,
Таллагьий, къабитанна
ЦIавикьрахун къабувцун.

* * *

БакI чурххая дагьаннав,
Чурх гьагъливун бюкьаннав,
СалихI акъун буллунан
Магьар гьаттан бишиннав.

* * *

Мусил хьхьуригу лирккун,
Арцул архъангу дурцун,
Щюлли къургу кьабивтун,
Зиризавал вай лавгма.

* * *

Чирилун булай ябрай
Чаргас кIиллу дишача,
Парал дуцIай хъурзилтту
Кишмиширал дуцIача.

* * *

Ца инава на хьурдай,
Ца вайлул лухччи хьурдай,
Уртту-тIутIи дянивну
Жура дакIру кIидачIин.

* * *

Лажиннигъар, ххуйсса душ,
Ца чансса ссавур дува,
Вил къакъунттул бущилул
На къагъ лаган уннача.

* * *

Дунияллул ххуйшиву,
Ххувзаннал бюхттулшиву:
Ажалуннил гъаншиву,
Хьулданул лахъишиву.

* * *

Аман, бива-бивчIайвав,
Гьаттавухгу бишайвав,
Качар чурххирах ларсъсса
Дарайртту щил тIатIайвав?

* * *

Я ина урумагав,
Я на къабуруганна:
Жулва яруннал ялув
ЯлувбацIулт бивтун бур.

* * *

Арулва къирим мажар
Къаралданий бунугу,
Къалалул лагма ххуллу
Кьания къабитанна.

* * *

Цибана вил чIаврай кIунтI,
Цибана чалу мяр-чIан,
Ина буцай ххуй оьрчIан
Цибана хъус-ххазина.

* * *

Къер-къер уча, къер уча,
Ххяллал оьрчIи ажарий,
На, инагу кьабивтун,
Къиргъу яла бувгьуссар.

* * *

Арнил ахъайх дирхьусса
Ас мусил гулбанавшай,
Я на ина ласунна,
Я вин савав лякъинна.

Читайте также: