Ттул даврин лавайсса кьимат бивщунни

Ттул даврин лавайсса кьимат бивщунни

Ноябрь зурул 16-нний Дагъусттаннал Юстициялул министерствалий хьунни «Будни дагестанской полиции» тIисса республикалул конкурсрай ххув хьуминнан наградартту дуллалисса шадлугъ.
Аьдатравун дагьну дур гьарица шинах Юстициялул министерствалул полициялул органнал сий, вай органнаву зузиминнал къуллугърал захIматшиву ва нигьачIаву чIалачIи даву мурадрай дуллалисса республикалул конкурс.

Ва конкурсрай гьашину, шамилчингу, ттул даврин жюрилул яла лаваймур кьимат бивщуну, цалчинмур даражалул дипломгу, багьлул ххирасса бахшишгу дуллунни. Цумурцагу бахшиш ласун тIааьнну бикIай. Амма ва конкурсрай ларсмур бахшишрая ляличIисса ххаришиву дикIай.
Цалчин, кIулну тIий цуксса захIматсса хъар лахълай буссарив, мяйжаннугу, полициялул органнаву зузими. Цуксса ххирану дацIлай дуссарив жунна жула мюхчаншиву ва паракьатшиву.
КIилчингу, ттул журналистикалувунсса ххуллу милицанаясса (таний милица учайссия­хха) материаллаяр байбивхьусса. «Каскад» тIисса, аьпа баннав, ХIажимахIаммадовлул каялувшиннаралусса оператив реагированиялул батальондалиясса репортаж дуссия. Таний редактор Качар Абачараевнал му материалданун ххуйсса кьиматгу бивщуна. Тания шихунмай, зувира шинал лажиндарай, на ва структуралул даву аьч дуллай, ттун кIулли цукунсса цIанихсса тарих буссарив жула полициялул органнал.
Ххув хьуминнан наградартту дуллай, юстициялул министрнал хъиривчу Сергей Викторович Караченцевлул увкунни:
«Конкурсрайн дуркIсса цинярдагу материллу на гъирарай ххал дав. Хаснура асар хьунни 1999-ку шинал дяъвилул иширттаву къуллугърал бурж бартбигьлай жанну дуллусса полициялул зузалтраясса материаллу.
Жунма кIулссар та шинал пашмансса лажин чирчушиву Дагъусттаннал, Аьрасатнал полициялул органнал тарихраву. Барчаллагь зун, минная чичлай, агьалинахь буслай тIий, дунияллия лавгминнал аьпа ябуллай тIий».
Жула чулуха жугу барчаллагь учарду конкурсрал сакиншинначитурахь ва, цичIар щилтагъшиву къадурну, тIайласса кьимат бищун хIарачат бувсса жюрилухь.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: