«Дагъусттаннайсса каникуллу»

«Дагъусттаннайсса каникуллу»

Щаллу хьунни ноябрьданул 1-нния 6-ннийн дияннин най диркIсса «Дагъусттаннайсса каникуллу» тIисса Республикалул фестиваль. Ва хъанахъиссар халкьуннал театрдал оьрчIал постановкарттал фестиваль, цувгу сакин дурсса Дагъусттан Республикалул Культуралул министерствалул ва Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул.

ЦIанасса, коронавирусрацIун дархIусса, бигьа дакъасса тагьаргу хIисаврайн ларсун, фестиваль хьунни, Роспотребнадзорданул тIалавшиннардугу дурурччуну, манзилданул журалий. Фестивальданийн гьан дурсса видеоматериаллу диркIссар интернетраву Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул лажинтирттай дирхьуну.
ЦIанасса чIумал жулла республикалий 31 коллективрал дуссар «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» тIисса цIа, вайннува 4 бур оьрчIал коллектив.
Фестивальданий гьуртту хьуссар республикалул 25 муниципал сакиншиннараясса оьрчIал ва хъуниминнал театрал коллективру, вайннувух лакрал шаннагу райондалияссагу.
Фестиваль дуллалиссар ялун нанисса никираву творчествалул гьунарду итххяххан баву, жагьилтал театрал магьирлугърахух гьан баву мурадрай, оьрчIал ва чIава жагьилтурал цIусса театрал студияртту сакин баву мурадрай.

Читайте также: