Шакилданул барашин

Шакилданул барашин

Джихан Далкъилич Дагъусттаннал халкьуннал артист АхIмад АхIмадовлущал.

Турциянал МВД-лул академиялул хъунама Джихан Далкъиличлул мархри лакрая­сса бур. Ванал бавал ттаттахъул Аьхъардал шяравасса бивкIун бур. Ми 200 шинал хьхьичIва бивзун бивкIун бур Туркнавун.
Суратрай Джихан Далкъилич Дагъусттаннал халкьуннал артист АхIмад АхIмадовлущал.
АхIмадлул кумаграцIух ваная гьарта-гьарзану кIул бан хIарачат банну ялунмай.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: