ХхюцIалла шинай ца даврий

ХхюцIалла шинай ца даврий

ЧIанкIуев Сулайман­хIажинан.

Вай гьантрай оьрмулул 75 шин хьунни Карашрал шяраватусса МахIаммадхIажинал арс ЧIанкIуев Сулайман­хIажинан.

СулайманхIажи увну ур 1946-кусса шинал Лаккуй Карашрал шяраву. ЧIавасса чIумуя шийнайва ва зий, захI­мат буллай ивкIссар колхозрал давурттай.
Цала жяматрал ишир­ттацIун, инсантурацIун дар­хIусса ванал чирчусса макьалартту тани дуккайссия Лакрал райондалул кказитрай.
ВанацIун цIакь хьуну ди­кIайссия «селькор» тIисса цIа­гума.
Шагьрулийн бивзун махъ, 1970-ку шиная шийнай, хIа­кьинусса кьинилийн ияннин, захIматрая тачIаввагу махъаллил къашайсса инсан ЧIанкIуев СулайманхIажи зий уссар МахIачкъалаллал М. ХIажиевлул цIанийсса заводрай. Ванащал архIал вава заводрай цIанасса чIумал зий ур гьарца чулуха канил пагьму-гьунар бусса арс ХIусайнгу.
Цува зузиссаксса хIаллай СулайманхIажинал хIалал дурну дур чIярусса хIурматрал грамотартту, барчаллагьрал чагъарду, бахшишру. ХI­акьинусса кьинигу кьадрулий ва хIурматрай ур щалагу коллективрал дянив.
Оьрмулул юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру Су­лайманхIажинан цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъин­шивуртту – даврийгу, цала агьлу-авладрал дянивгу!

Дустал, уртакьтал

Читайте также: