ДакI хIакьинугу буттал насихIатрах мюхтажнура дур

ДакI хIакьинугу буттал насихIатрах мюхтажнура дур

Гьашину 90 шин там хьунтIиссия ттул буттан, Къяннал шяравасса ХIажимахIаммадов МахIаммад Ибрагьимлул арснан, цала никирал чиваркIуннал кунма, яхIлий, къириятрай оьрму бувтсса зунтталчувнан.

Ппу яла лавгсса чIумал на­ва иял хьусса оьрмулуву ивкIхьурчагу, ттуятувагу ччянива ппу хьуну ивкIхьурчагу, ялу-ялун дур асар хъанай ятиншиву, ппу чIарав акъаши­ву. ХIакьинугу дакI буттал наси­хIатрах, маслихIатрах мюхтажнура дур.
Ци даражалул лавайсса идарартту, академияртту къуртал барчагу, ттуяту чув увсса бутталли, оьрмулувугу буттал дирхьуми дарсрур яла дучIи ляркъусса.
Ттул буттал, так ца жун, оьр­чIан, бакъасса, цайминнангу эбратранну, бусравну оьрму бувтшиву ттун бувчIуна га дунияллия батIул хьусса кьини.
Ппу къуртал шавриясса хавар ччяни ппив хьуна, хIатта архнийхгума, чIявуссаннан бювххуна. Ппу махъва-махъсса ххуллийн тIайла уккан бавтIсса инсантурал мугьали ттул яруннил хьхьичIа къалагай. Тай бия укунмасса инсанталгу, хъуни къуллугъирттал заллухъругу. Та кьини бувчIуна ттунгу инсан къуллугърал къаайшивуча бусрав илданун, ганал бивтсса оьрмулул ва захIматрал айшиву.
Виха цахъисвагу лащаншиврул хIарачат банна, мяммай, ина кунма, мяърипатрай оьрму бутан, ина лахьхьин бувсса куццуй дусшиву дангу, дуруччингу, шяраваллил ва жяматрал чIарав ацIан, мюхтажнан, кашилух урувгун, кумаг буллан, хъамаллуврал хьхьичI мудангу къатлул къапугу аьчну, ссупрагу тIивтIуну битан.
ХIакьинугу вил дарвазалул нузру тIиртIуннари дусса… Инарив къаувккунна хIакьину хъамал хьунабакьин.
Ва гьарца кьини кьурчIисса хаварду ялун биллалисса чIумал, ина вила хъамал ттуйн вихшала бунни. Мяммай, ниттилгу чIивинува кьаивтун, на хIадурну акъассиявхха инагу нава кьаивтун дунияллия гьантIишиврийн. Инарив анавар увккунна жул ниттичIан.
КъадурчIай, мяммай, ттун оьрмулул кьюлтIшивуртту. Цукунни бувчIинтIисса дунияллий инсан ляхъаву ва батIул шаву? Амма миннул дянивгу чIирисса ара дур. Му ара ттунгу аьркинну дур вил цIа дурурччуну оьр­му бутан.
Яру хъатарчагу, мурччай пиш личай, мяммай, ина дакIнийн агьтари! ЗахIматсса оьрму бутарчагу, дакI тяхъасса инсан ияв ина.
Барчаллагь вин, мяммай, ва дукъарчIайсса, даркку-шар­ккусса дунияллий тIайласса ххуллийн уккан увсса!
Аьпа баннав вил, ттул ххирасса, дакIния къауккайсса мяммай!

Энгельс ХIажимахIаммадов

Читайте также: