Дусгу, ттула пишалул уртакьгу

Дусгу, ттула пишалул уртакьгу

Арсен Аьбдуллаев

Оьрмулуву жущава гьарца иширал хъирив лаян къабюхълан бикIай. Ттул журналистнал давривугу, кув чIумал учин, чичин лайкьсса инсанная бусан къавхьуну ливчIсса ишру хъанан бикIай. Мунияту учайхьунссар: «Гъанмур янилун къадагьлай, архмунихри яру луглан бикIайсса», – куну. Лахъи къалаглай, бусанна на зухь ца ххаллилсса лаккучуная.

Ттун Лаккуйн учIаннина ва инсаннал цIагу, фамилиягу «Илчи» кказитрай бакIрайн дагьайва. Лаккуйн нава увкIсса цалчинмур зуруйва ва ттуйн бакIрайнгу агьуна. Ххал арча, ва ивкIун ия ЧIяйннал шяравасса Аьбдуллаев Арсен Сулайманнул арс. Ва Ккуллал райондалул Ветуправлениялий гъаттарал хIакинну зий ия. Ттун муниннин кIулну бивкIун бия Арсеннул уссу-ссугу. Дагъус­ттаннал Урологиялул центрданул хIакин АхIмади Аьбдуллаев ва Къизлардал шагьрулул поликлиникалий зузисса ккарччал хIакин Аьбдуллаева ПатIимат. На вайнная цила чIумал чирчуссия «Илчи» кказитрайн макьалар­ттугу. Арсен мукуна зий ия Ккуллал райондалул «ЧаннацIуку» кказитрайгу. Жуя яла хьуна дустал ва даврил уртакьтал. Райондалий шай­сса культуралул шадлугъирттавухгу Арсен гьуртту шайва. Дуккайва декламацияртту, изайва къавтIун, бувайва хъярч-махсара. «Щунудагъ» фестиваль дувай шиннардий аваза багьуна «Чича, лаккучу, «Илчи» тIисса чичру идарарттал нузардий душаврияту. Улу, Ваччав, «Илчи» кказитрал корреспондентнал пункт бусса нузардийгума дурну дия мукун­сса чичру. Ххал дарча, ва давугу Арсеннул канила дурккун дия. Вана укунминнайнни учайсса патриотътал куну.
Уттигъанну хьунаавкьура ванащал. Хьунни жул дянив чIиви-хъунсса ихтилат.

– Арсен, вил нитти-буттайн ца чайссия?

– Ттул ппу Бу­ттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул гьурттучи – Аьбдуллаев Сулайман Аьбдуллул арс, нину Аьбдуллаева ПатIимат Мусил душ бия.

– Инава акъа, зул кулпатраву ялагу цими уссу-ссу бур?

– Жул кулпатраву нитти-буттал ряхва оьрчI хъуни був­ссар. На миннаву чIивима ура. Цинявннал ларайсса кIулшивуртту ларсъссар. Нитти-буттал жу, дарсирахун бивчуну, захIмат ххирану тарбия бувссару. Хъунмур ссу ПатIимат ва хъунама уссу АхIмади хIакинталну зий бур. Ссурвал Мисиду, Гулжагьра, уссу АьлилхIажи учительталли. Миннал язи бувгьуна нитти-буттал пиша.

– Ина кIулшиву чув ларсъссар, ци касму дур вил?

– На, ЧIяйннал школа къуртал бувну махъ, бувккуссия МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техникум, ветеринар шайсса отделение. Муния махъ заочнайну къуртал бував Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтгу.

– Ина чув зий ивкIссара хIакьинунин?

– Пиша язи бувгьуну махъ на тIайла увккунав Лакрал райондалийн. Ури-Мукьардал махIлалий зий шин дурссия. Муния махъ Ккуллал райондалийн зана хьура. Ххюра шин дурссар жула ЧIяйннал ЦIаххуй Маккаевлул цIанийсса колхозрал гъаттарал хIакинну зий. Яла Ккуллал райондалул ветуправлениялий зий сайки зувиннийн дирсса шинну дував.

– Буси вила кулпатраягу.

– Ттул кулпат Зульфия Ккуллал райондалул азарханалий хъаннил хIакинну зий зувиллийсса шиннур. Жул бур кIия арс ва ца душ. Душ, Хамис, Да­гъусттаннал медакадемиягу къуртал бувну, зий буссар Москавлив ккарччал хIакинну. Арсурваврава Салманнул къуртал був­ссар Дагъусттаннал Халкьуннал хозяйствалул институт. Ва Ла­кку билаят ххирасса ур. ЦIана зий ур ЧIяйннал шяраваллил СПК-лул председательну. Сулайман тIима арс ялапар хъанай ур МахIачкъалалив. Ва ишбажаранчи ур.

– Арсен, ина ура пагьму бу­сса инсан. Ча байбивхьуна творчествалухсса гъира?

– Аьпа баннав цал, нину-ппу хъинну ялув бацIайва жу дарс лахьхьин буллай. Хъирив, жул буссия ххаллилсса ­оьрус мазрал учительница Минажат Исмяиловна. Мунил хъинну гъира бутайва литературалух. Муданагу мунийн на барчаллагьрай икIара. Му чIумал хIасул хьухьунссия тIий ура янин чIалачIимуния, пикрирдая цайминнахьгу буслансса гъирагу.

– ЦIуллу аннав ина, Арсен. Аллагьналгу кабакьиннав ина дуллалимуницIун, дан дакIниймуницIун!

 

Читайте также: