Барча дуллай буру «Илчи» кказитрал зузала Аьдилов ХIасаннул оьр­мулул юбилей

Барча дуллай буру «Илчи» кказитрал зузала Аьдилов ХIасаннул оьр­мулул юбилей

ДакIнийхтуну барча дуллай буру «Илчи» кказитрал зузала, жула даврил уртакь Аьдилов ХIасан Аьбдуллул арснал оьр­мулул юбилей.
ЧIа тIий буру цIуллу-цIакь­шиву, оьрмулул ва захIмат­рал ххуллий тIайлаба­цIуртту, хьхьичIуннай­ши­вуртту.
Ина вила оьрчIал ххари уллай, оьрмулул уччиннин итаннав, дакIнийсса цинявппа мурадру бартлаганнав!

Вин хъиншивуртту чIа тIисса даврил уртакьтал

Читайте также: