Барча бавуртту

Барча бавуртту

Вай гьантрай 80 шин барт- лаглай дур Ва­ччиял шяравату­сса Аьвдулкариннул душ Сулайманова Аьишатлун.

Жу цинявппагу, вил наслу, барча дуллай буру вил оьрмулул юбилей. ЧIа тIий буру вин вания тихуннайгу чIярусса шиннардийсса цIакьсса цIуллушиву. Ина жул оьрмулуву бувгьу­сса кIантту жун тачIавгу хъама къабитантIиссар, бухкъалагайсса барчаллагьрайгу бу­ссару. Вил дакIнил хъиншиврул ва гъилишиврул жулми дакIругу даиман хъиншивур­ттал дуцIин дай. Я Аллагь, битаннав ина оьрмулул буччинцIа вила оьрчIал, оьрчIал оьрчIал хъихъи битлай, ххари буллай. Жул аьзизсса нинуй, къа­тта чанна бай чирахъ, ина жун чан къабаннав! Ябаннав ина Аллагь­нал. Амин!

Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил арсру, душ, оьрчIал оьрчIру!

Читайте также: