Магьдинал душ МахIаммадова Заира

Магьдинал душ МахIаммадова Заира

Цаппара хIаллай къашавайгу бивкIун, оьрмулул 47 шинаву жуятува личIи хьунни ЧIурттащиял шяраватусса Магьдинал душ МахIаммадова Заира.
Школагу, университетрал биологиялул факультетгу ванил ххювардай къуртал бувссия. МахIачкъалаллал экологиялул масъаларттан хас дурну чирчусса ванил элмийсса ххаллилсса даву хIисаврайн ларсун, дарсру дихьлан тIайла къабув­ккун, Заирайн оьвкуну бивкIссар зун Федерал къуллугърал управлениялийн (Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования Дагес­тана). Ва идаралий зий бунува, Заирал дурурччуссар биологиялул элмурдал диссертация. Ванил кIунттила бувксса статьяр­ттугу, монографиягу бувкссар печатьрай.
Ва гьуртту хьуссия Башкирнал хъуншагьрулий Уфалий хьусса экологиялун хас дур­сса Щалагу Аьрасатнал конференциялий. Микку ванил бувну бивкIссар докладгу.
Хъунмасса хIал хьуссия ванихь университетравун даврийн нану тIий. Амма ва къалавгуна. Ахиргу, махъсса шиннардий, рязи хьуна, циламур даврийгу зий бунува, химиялул факультет­рай дарс дихьлан.
Заира ххишала бакъа хъунмасса бусраврай ва сийлий буссия архIал зузиминналгу, каялувшиву дуллалиминналгу дянив, гьарцагу цилла даймур ванил бартдигьайсса дуну тIий дахIалай чинсса даражалий, мудангу чялиш бувксса буну тIий цума-цанналгу чIарав бацIан, ка-кумаг бан.
Цила даврил хьхьичIунсса пишакар бушивруцIун, ва бия ххаллилсса нину, душ, ссу, гъан-маччаминнал чулбищу. Ванин ххишала бакъа ххирассия Ла­кку кIану, буттал шяравалу, ччя-ччяни бияйссия Лаккуйн.
Заира аьпалухьхьун лагаврил дард-хажалатгу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру буттахь Магьдинахь, ниттихь Аятлухь, оьрчIахь, уссур-ссуннахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Цил рухI рахIатний дишиннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав.

ЧIурттащиял жямат, даврил уртакьтал, дустал, гьалмахтал

Читайте также: