«КIинналагу оьрмурду хIайп»

«КIинналагу оьрмурду хIайп»

ОьрчIал цаннащал цанналсса оьхIалсса арардугу, цаннайн цасса сси-къащигу хIасул хъанахъиссар гайннал къатIааьнсса, къаччандикIрурду ва къатIайлашиннарду гьарза­сса обществалуву. Тарбия дакъа­сса, ялув бацIаву ва ургъил бакъа­сса кулпатраву хъуни хъанахъи­сса оьрчI-душвараву салкьи хъана­хъиссар оьми хасиятру. Мукунсса оьрчIал дакIнил заллуну шай­ссар сси-къащи ва рахIму-цIими ба­къашиву.

Уттигъанну МахIачкъалаллал 51-мур лицейраву хьумур шиву дуклакисса гьарцагу оьрчIан хъунма­сса хIаллай дакIний личIантIиссар. КъюкIлийн чIила щуну, 14 шинавусса оьрчI оьрмулуцIа хьусса иш къабавсса Дагъусттаннайгу, мунил кьатIувгу акъахьунссар.
«Цукун, ци зий буссияв чIила щун хьхьичI?» – тIисса суалданухьхьун оьрчI тIий ур: «Жу цаннащал ца биллалийни, на цакуну чIила дуркссия, ва, пикри къабувну, щуну гьан дурссия. На га оьрмулуцIа ансса кьасттирайгу акъассияв».
Инсаннал оьрмулуву яла захIматми ва лагма-ялттунан асар хъанахъими шинну балугъравун къабувхсса шинну хъанай дур. Ва чIумалли инсаннал хасият цIакь хъанахъисса, ца хасият лагь хьуну, цамур ялтту дурккун, чIиви оьрчIая аькьлу-кIулшилулгу лащу-щаллусса инсан тарбия хъанахъи­сса. Гьарца инсан, цалла хасиятгу, тIул-тIабиаьтгу, зана-кьулушингу кIилчин тикрал къашайсса, личностьри.
Школа…Школа тIурча, кIул­шивуртту дулаврил идара бакъа­сса, жула гьарнал хасият хIасул хъанахъийни ца яла агьаммур шачIану бувгьусса кIанугу хъанай бур. Ми­кку ца бакIчину кьамул уллай бур, гама, гьарнал аьй-бювкьурду, рихшантру дуллай, кьякьлухун ихьлахьиманайн кIура аллай ур. Оьрмулуву чIярусса къатIайлашивуртту душиву оьрчIан школалийра щуркIал хъанан дикIайссар.
МахIачкъалаллал лицейра­ву хьумур тIурча, ялув кIицI бувсса масъалалийн къабагьай­сса, чан­сса цамур ишираясса бур. Инсаннал оьрмулучIан дирсса цичIар дакъа­ссар ва ца Аллагьнахь дакъа щихьчIав ихтияргу да­къассар га оьрмулуцIа ансса кьаст лахIин. ХIайп, цимилгу хIайп чIаважагьилнал оьрму! Ттул пикрилий, чIила щума жагьилгу гьакссагу: «Цир нава бувсса, чан­сса ссавур данссияхха!» – къатIийгу акъахьунссар. Цала канища инсан ивкIусса пикрилущаллихха оьрмулухун яхъанантIисса дуснакьраву щяикIантIима оьрчIгу. КIинналагу оьрмурду хIайп! – тIий бур ва иширал хIакъираву школалул психолог.

Ася ХIусайнова, ДГУ-лул журналистикалул отделениялул 3-мур курсирал студентка

Читайте также: