ЛичIи хьунни жуятува лакрал махъа-махъсса дяъвилул гьурттучи

ЛичIи хьунни жуятува лакрал махъа-махъсса дяъвилул гьурттучи

Оьрмулул 99 шинаву жуятува батIул хьунни шаннагу лакрал райондалул дянив махъа-махъсса Хъун дяъвилул гьурттучи, ХIусайнал арс ХIусайнаев Сяид. ЛичIи хьунни жуятува аьраяллил цIарал майданнай ккаккан дурсса къучагъшиврухлу диялсса наградарттугу хIалал дурсса инсан, личIи хьунни, жунна аманатран кьадиртун цалла дурурччусса тархъансса паччахIлугъгу, Лакку билаятгу, цува увсса ва хъуна хьусса Хъусращиял шяравалугу.

Буттал шярава цала хушрай аьрайн лавгсса чIумал, Сяидлун диркIун дур дурагу 20 шин. Талатаврил ххуллурдайгу, цIаралми ярагъуннищал архIал, ванал канища хIура хьун къабивтун бур цала оьрмулул ва пагьмулул язисса мяънану хьусса цамур ярагъгу – каманча.
Сяид гьурттуну ивк1ссар Чачаннал, Ингушнал, Украиннал, Молдавиянал аьрщарай най диркIсса къизгъинсса талатавурттавух. 1944-кусса шинал захIматсса щаву дирну, зана хьуну ур буттал ватандалийн.
Сайки царагу Ххувшаврил кьини, царагу лакку байран къашайссия Дагъусттаннай Сяид ХIусайнаевлул каманча къабивщусса, аслийсса лакку балай къаувкусса.
ХIусайнал арс Сяид ахиратрахьхьун лагаврил жижара буллай буру ванал наслулухь, агьлу-авладрахь, щалагу Хъусращиял жяматрахь.
ЛичIаннав абадлий Сяидлул аманатрал каманча, дакьаврил макьаннал лишан хIисаврай!

«Илчилул» редакция

Читайте также: