Парандарал ца лишан уттигу

Парандарал ца лишан уттигу

Зунттаву яхъанахъисса инсантуран чIявусса зараллу биян бувай парандарал. Мунияту кIулну бикIан багьлай бур чун дагьайссарив паранну. Буслан бикIай транзисторданул приемникрал антенналул кIункIу дур­сса парандарал зунттаву яттичIасса хIухчу ивкIушивриясса хаваргу. Ца-кIира шинал хьхьичI жул шяраваллил хьхьичIсса Вихьуллаарнил МурцIувалу тIисса кIанайн дагьсса парандарал бия арулва-мяйва лухIи гъаттара ппив бувну. На ва иширая цакьнивагу кказитрай бувсъссия. Га МурцIуваллийн тIайлану баргъбуккавал чулийсса сунувгу дур парандарал лишан. Вана уттигъанну, Ваччату шавайн най, ЦIийшиял багърал чIарах най унува, ттул янилун дагьуна парандарал дурсса кунна­сса лишан. Га лишан дия багърал чIарах нанисса неххал тия чулий, Щуну-Зунттул ухчIинний.
Иширах бургарча, паранну дагьлагьисса щуттал лув бухьун­ссар мах хIаласса мяъдан. Муххалли, тIархха, паранну чIяруну кIункIу дайсса. Щуну-Зунттул чюх нанисса кIанай итталун дагьлан дикIай гай щин нанисса кIанттурдал лув сситтул бувкуни кунмасса чарттал ранг­ру. Мугу мах душиврул барашин дурвав? Амма, элмулул, оьрмулул бусласимургу лалавсун, паранну чIяруну та ва чун дагьай­ссаривгу кIул буллай, жула жува гьарца кIанайвагу бурувччуну бикIан багьлагьи­ссару.

Читайте также: