ЛитIлатIиминнал аьдад чIири личIлай дакъар

ЛитIлатIиминнал аьдад чIири личIлай дакъар

 

Баян буллай бур коронавирусрал инфекция лархъсса инсантурал аьдад рекордрайн дирну душиву пандемия дайдирхьуния шиннай – октябрь зурул 26-нний ялун ливчуну ур 38 000 инсан, махъсса гьантрал дянив гьарца кьини литIлатIиминнал аьдад 1000 яларай дагьлай да­къар.

ЦУР-данул баян баврийн бувну, Дагъусттаннай октябрь зурул 26-нний сияхIрайн лавсун бур COVID-19 лархъсса 154 иш (ца кьини), азар сававну ивкIуну ур 6 инсан.
Укунсса тагьар сававну паччахIлугъран багьлай бур къадагъалул чараннайн кIура баен.
ПаччахIлугърал БакIчинал баян бунни щала билаятрай ца нюжмардийсса къазузи кьинирду, октябрь зурул 30-нния ноябрь зурул 7-ннийн, дикIантIишиву.
Регионналми бакIчиту­рахьхьун дуллунни ихтияр, цачIарасса эпидемиологиялул тагьарданух бурувгун, цала кьамул бан коронавирусращал талансса хIукму, чарабакъашиву духьурча, лахъи дуккан дан къазузи кьинирду.
Пишакартал мукIру хъанай бур пандемиялул дайдихьулий цалчинсса локдаун дишаврийну бювхъушиву жула билаятрай ва щала дунияллий коронавирусрал инфекция ппив хъанахъаву дайщун дан ва цIуллу-сагъшиву дуруччаву оьрмулул цIусса шартIирдайн вардиш дан.
Махъ бакъа, ссуссукьушиннарду сававну, билаятрал экономика чIаланну яларай дагьунни. Амма ва нигьачIисса тагьардануву паччахIлугърал БакIчи, экономика кIилчинмур ххуттайн ласлай, хьхьичIххуттай ккаклай ур агьалинал оьрму.
Тагьар канилун ласун бювхъуссар тIий бур ссуссукьушиннарду кьянкьа даврийну.
Жула халкьуннан хъамалу занан ххирашиву хIисаврайн лавсун, жунма цукунчIав къабучIиссар хъамабитан къазузи кьинирду жунна дуллуну душиву ссуссукьушиннардал ххуллий, мунийн бувну чан дан багьлай бушиву хъамалу лага-бучIавуртту.
Азар дияврия яла хъуннасса нигьачIаву оьрмулул бугьараминнан душиву дакIнийн бутлай, ЦУР оьвтIий бур шагьрурдая шяраваллавун бувкIсса инсантурайн, оьрмулул бугьарасса мачча-гъанминнал ялун къазанан.
Къазузи кьинирдай зун тIий бур вакцинарду байсса цинявппагу пунктру, ччиманаща бюхълай бур вай гьантрай вакцина бан.

Читайте также: