Сулайманнул арс ХIусайнов Гьарун

Сулайманнул арс ХIусайнов Гьарун

Октябрь зурул 9-нний жуятува батIул хьунни ДАССР-данул лайкь хьусса артист ХIусайнов Гьарун Сулайманнул арс.
Оьрмулул 40 шин ларгун дур Гьарун ХIусайновлул сахIналий.
ХIасул дурну дур 90-нниха лирчусса ххаллилсса сиппатру, миллатрал бакъасса, классикалул ва ттизаманнул пьесардаву роллу дургьуну.
Хъунмур никиран ххуйну дакIнийссар Надир-Шагьнал (ЦI.Камаловлул «Хан Муртазяли»), ХIусманнул ( Р. ХIамзатовлул «Зунттал душ»), Хосардул (М. Кьурбановлул «Малла Насруттин»), Динжул Бижул (К.Мазаевлул), Иллал (Б. Рамазановлул «Хъявринсса ччаву»), Бигирдул (Г. Хугаевлул «Ттуршама къатта»), Крипниннул (Гориннул «Герострат хъамаитан»), Ляпкин-Тяпкиннул (Н.В. Гоголлул «Ревизор») ва чIярусса цаймигу роллу.
Миллатрал театрал магьирлугъ хьхьичIуннай даврил цIаний бивхьусса захIматрахлу, усттарну дургьусса роллахлу Гьарун ХIусайнов цимилагу лайкь хьуну ур ДР-лул Культуралул министерствалул ва театрданул чулухасса барчаллагьрал чагъардан, хIурматрал грамотарттан.
Ванал хIасул дурсса сиппатру даин лавайсса кьиматрай кIицI лагайва тамашачитурал, пишакартурал ва прессалул.
ЦIуллу-сагъшиврул тагьар сававну, Гьарун ХIусайновлун багьуна кьабитан театр.
ДакIнийхтунусса хъунна­сса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Гьаруннул кулпатрахь, арсурваврахь, гъан-маччаминнахь. Цал рухI Алжаннул ххари даннав! Махъминнал оьрмурду лахъи баннав!

Лакрал театрданул  коллектив

Читайте также: