Бала-хатIасса иш хьунни МахIачкъалаллал школалий

Бала-хатIасса иш хьунни МахIачкъалаллал школалий

Хъунмасса бала хьунни октябрь зурул 11-нний МахIачкъалаллал 51-мур школалий. УрчIулчинмур классраву дуклакисса кIия оьрчIал дянив къалмакъал хьуну, цаннал щуну дур чIила гаманайн. Щаву дирсса Жавраил ХIажиханов азарханалийн увцуну най унува къуртал хьуну ур. Ва иширал хIакъираву сукку дурну дур АьФ-лул Уголов кодексрал 105-мур статьялул 1-мур бутIуйн дагьлагьи­сса («Инсан ивчIаву») уголов дело. Силистталул комитетрал дело сукку дурну дур школалул директорнал ва мунал хъиривчунал хIакъираву. Вай даврия букьан бувну бур. Мукунна дело сукку дурну дур оьрчIру мюхчан баврил тIалавшиннарду багьайсса куццуй къадурурччусса ЧОП-рал каялувчитурал хIакъиравугу.

Дуккаврил ва элмулул министрнал мугьлат бакъа совещание дартIунни

Ва кьурчIисса иш хьусса кьини ДР-лул дуккаврил ва элмулул министрнан кIанайсса ЯхIия Бучаевлул совещание дунни МахIачкъалаллал школарттал директортуращал. Гьуртту хьунни Дуккаврил ва элмулул министерствалул ва МВД-лул зузалт, шагьрулул хъунаманан кIанайсса Мавлидин Маликов.
– Ттуршра шинал лажиндарайсса Дагъусттаннал тарихраву цалчинни укунсса, дуклаки оьрчIал цаннал ца оьрмулуцIа бувсса, иш хьусса. Ва иширал жаваблувшинна жуйра цинявннай дуссар. Лагма-ялттусса чIявуминнан кIулну бивкIун бур оьрчIал дянивсса къалмакъал хьун куннасса нахIудакъашиврия. Къалявкъуну бур му хьун къаритансса чаран, – увкунни ЯхIия Бучаевлул.
Мавлидин Маликовлул кIицI лавгунни тарбиялул даву гужлан дансса ва балугъравун къабивминнащал зузисса инспектортуращалсса хIала-гьурттушиву цIакь дансса чаранну лякъин аьркиншиву.
– Шагьрулул школар­ттай къарал бай организацияр­ттал зузалт зий бур. Вайннаясса тIа­лавшиннагу гуж дан аьркин­ссар. Цукун итаавкьуссар дуклаки оьрчI чIиллущал школалийн? Школалул каялувчитал кIюрххия кьунниялнин школалул оьрмулул ялув бавцIуну бикIан аьркинссар, миннал ттуршахъул инсантурал оьрмурдал жаваб дулайссар, – увкунни ванал.

ИвкIусса оьрчIал мачча-гъаннахь Дагъусттаннал БакIчинал жижара бунни

МахIачкъалаллал 51-мур школалий хьусса иширая га цIана баян бунни Дагъусттаннал БакIчинал кIанайсса Сергей Меликовлуйн.
Ванал жижара бунни оьр­мулуцIа хьусса дуклаки оьрчIал мачча-гъаннахь. Республикалул БакIчинал тIалавшинна дунни личIлулну хьумунил хъирив лаян. Сакин бувну бур ва иширал хъирив лаяву дансса хасъсса коми­ссия. Дагъусттаннал ХIукуматрайн ва хасъсса ведомствалийн тапшур бувну бур школарттай мюхчаншиву дуруччаврил даража гьаз бан­сса чаранну лякъин.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: