«БувчIавуртту хьунни лавайсса даражалул сакиншиндарай»

«БувчIавуртту хьунни лавайсса даражалул сакиншиндарай»

Сентябрьданул 20-нний Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул дурсса батIаврий дунни республикалий бувчIавуртту даврил цIубутIуйсса хIасиллу.

Сергей Меликовлул тIи­мунийну, дагъусттанлувтурал бувчIунни ПаччахIлугърал Думалул, Халкьуннал Мажлисрал депутатътал ва сайки циняв муниципал сакиншиннардай дурунни властьрал кIанттул органнавунсса бувчIавуртту. ЧIярусса шиннардия махъ Дагъусттаннай бувчIавуртту хьунни лавайсса даражалул сакиншиндарай, цукунчIавсса закон лияндавуртту дакъа.
Республикалул каялувчинал ялагу кIицI бунни бувчIавур­ттайн чIявусса агьали бувкIун бивкIшивугу.
БувчIавурттай чIурду булаврил хIасиллая бувсунни ДР-лул БувчIавурттал комиссиялул председатель МахIаммад Дибировлул. Ванал тIимунийну, республикалий ПаччахIлугърал Думалул депутатътурал був­чIавуртту даншиврул сакин бувну бивкIун бур 3 цамандатрайнусса бувчIавурттал округ: Ухссавнил, Дязаннивмур ва Кьиблалулсса. Микку 3 мандатрайн тамахI бивхьуну ия 27 кандидатнал. ПаччахIлугърал Думалул депутатътурал бувчIавурттайн бувкIун бия 84 % агьалинал. ХIасиллайну бувчIавурттай чансса чIурду буллуну бия ПаччахIлугърал Думалул депутатшиврийнсса кандидатътал АьбдулхIаким ХIажиевлухлу, Мурад ХIажиевлухлу ва Жамалаттин ХIасановлухлу.
ПаччахIлугърал Думалул федерал округравунсса депутатътурал бувчIавурттай гьуртту хьунни 14 политикалул партия. «Единая Россия» партиялухлу чIурду буллунни 81% республикалул избирательтурал.
Республикалул Халкьуннал Мажлисравунсса був­чIа­вурттавух гьуртту хьунни 5 бувчIавурттал ккуран. Дибировлул тIимунийну, микку чIурду булун бувкIун бур сайки 85 % агьалинал. Миннавату яла чIявуми чIурду – 74% буллуну бур «Единая Россия» партиялухлу, КПРФ-лухлу буллуну бур сайки 12% чIурдал, лирчIми партиярттахлу цинявппагу – 13% чIурдал.
Вайра кьинирдай бувчIа­вуртту хьуссар кIанттул цилакаялувшиврул органнавунгу, 21 муниципал райондалий ва БежтIиял участокрайгу.

Читайте также: