Булав на чIу лайкьминнахлу

Булав на чIу лайкьминнахлу

ХIажимурад ХIусайнов чIу буллай

«Цила чIумал дурсса давричIан цичIав къадияйссар», — тIисса учала бур жула миллатрал. Нагу хIакьину Ваччату шавайн Вихьлив зана хьуну най унува, лавгссияв хIакьину дайдирхьусса бувчIавурттавух гьуртту хьун. Вихьуллал культуралул къатраву, 825-чинмур участокрай бия чIу булун букIлакIимий кьамул буллай, бюллетеньну буллай, Халилова Шамсият ва БухIанов БухIан. Шамсиятлул бувсуна ттухь ахттайнин Вихьуллал шяравутусса чIу булултрал буллушиву ттуршуннивун бивсса чIурду. Буллай бия шанма бюллетень. Ца Госдумалувун, ца Дагъусттаннал Мажлисравун, цагу Дагъусттаннал Кьиблалул ца мандатрал округравун цIарду рирщуналсса. Нагу ттула чIу буллуссия лайкьминнахлу.

Читайте также: