Аьвдуллагьлул арс Шихамиров Исмяил

Аьвдуллагьлул арс Шихамиров Исмяил

Август зурул 30-нний ахиратрал хьунни, сайки циняв Ккуллал райондалийсса шяраваллал жяматирттан кIулсса, Лаккуяту ла-ялавай муштаритал биян буллай, чIярусса шиннардий зий ивкIсса, Къяннал шяравасса Шихамиров Исмяил.
Исмяил увну ур 1958-ку шинал Къяннал шяраву. Буттал шяраву мяйва классгу бувккуну, армиягу лавхъун, Хасаврайсса механизатортал хIадур бувайсса школа къуртал бувну бур. Яла чIярусса шиннардий зий ивкIун ур Къяннал колхозрал механизаторну. Муния махъ зий ивкIссар колхозрал председательну.
Ва ия «къакIулли», «къахьун­ссар» тIисса махъру зумух къаласайсса зунттал чув. Ванал Ккуллал райондалийсса шяраваллал инсантуран бувсса хъинбаларттал хIат-хIисав дувангума захIмат хьунссар. Ва ия, инсантал ла-ялавай биян буллалаву дакъагу, «анаварсса почтагу».
Исмяил ахиратравун лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат Бадрижатлухь, арсурваврахь, душнихь, уссу-ссурваврахь ва цинявппагу махъминнахь. Яраппий, я Аллагь, Исмяиллун къабуллумур оьрму махъминнан булуннав. Исмяил паракьат хьусса кIанай нур дизаннав!
Ккуллал райондалул жямат

***

Циксса ххуллулссаннал бувхьунссар хIурмат,
Цими къари-къужа бувхьунссар рахIат,
«Къабанна, къахьунссар» тIутIисса махъру,
Вил зумув, дакIниву тачIав бакъая.

Вил бивкIу, Исмяил, бювххун бур Вихьул,
Хъюйми, Ваччи-ЧIяйми, кIай Ссухъиящи.
Вил хавар кьувтIунни тIий бур Хъювхъигу,
Хъювусул бувккун бур ина кIулцири.

Заннал вин алжаннул нузру тIитIиннав,
Кулпатран, вил оьрчIан баргъ чан къахьуннав.
Ххуллийн уккайтари, ххуллулссанналгу,
Тикрал давантIиссар вил цIа ххуйшиврий.

Уссу Зайнуллагь

Читайте также: