Гьаруннул душ МухIсимова (Бакриева) Русана

Гьаруннул душ МухIсимова (Бакриева) Русана

Вай гьантрай, мачча-гъанци­ригу къума-банд лаган бувну, лавгунни дунияллия, бала­сса «ковидраща» ххассал къавхьуну, оьрмулул 44 шинаву 1-мур ЦIувкIратусса Бакри­хъал Гьаруннул ва Софиял душ МухI­симова Русана.
Буттал шяраву школагу къуртал бувну, Русана дуклан бувхссар Дагъусттаннал университетрал биологиялул факультет­райн. Зий бивкIссар Каспийскалийсса школарттай учительницану. Лаваймур категориялул учитель хьуссия ччясса оьрмулий. АрхIал зузиминнал , дуклаки оьрчIал ва нитти-буттахъал дянив сийлий, хIурматрай бу­ссия. 2005 шиная шинмай къуллугъ буллай буссия ФСБ-лул органнал Дазурду ядувай управлениялий. Ва къабигьасса даврийгу цилва чулийнмай хIурмат багьанну зийгу, яхъанайгу буссия, хIурматрал грамотарттан ва медаллан лайкь хьуссия.
Русана буссия дакI-аьмал хъинсса, хъярч-махсара ххира­сса, бавцIусса кIану чанна бувайсса инсан. Шяраваллил жяматран, гъанцириннан ваниха чIалачIин дакъассия. Лас Кьибидлущал тарбия буллай бу­ссия 4 душ.
Ва бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Русанал ниттихь Софияхь, ласнахь Кьибидлухь, уссихь Садикьлухь, ссихь ПатIиматлухь, душваврахь, ниттиуссихь МахIам­мадбаг ХIусайхановлухь, цинявгу гъан-маччацириннахь. Ванин къабуллумур оьрму душвавран булуннав, алжаннул ххари буваннав, гьаттай нур дизаннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

 

ДакIнийхтунусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бура 1-мур ЦIувкIуллал школалий ттухьра дарс дирхьусса, хIакьинусса кьинигу ххиранувасса учительница София Бакриевахь, ванил аьзизсса душ Русана дунияллия лагаврийн бувну. Жижара буллай бура ниттиуссу МахIаммадбаг Кьагьировичлухь, уссу Садикьлухь, лас Кьибидлухь, гъан-маччацириннахь. Ва кьурчIисса бивкIу лялиян буван­сса ссавур Аллагьнал дулуннав. Ва бия бургъил пишлищалсса душ, ваниву хIат-хIисав дан къахьунуксса дия оьрмулухсса ччаву, хъиншиву, лагма-ялттуми ххари буллансса гъира-шавкь. ЯхIлил ттарцI бия. Бувтунни баласса ковидрал цIуцIаврил. Вих хьун, лаласун хъанай бакъар ххишала ванил чаннасса пиш къаккаккантIиссар , шадсса чIугу къабаянтIиссар тIий. КIилчинмур душницIа, кIилчинмур аьнтIикIацIагу хьунна ина, София. ЯхI буван багьантIиссар, бу­къавнугу чара бакъассар. ЦачIун бивхьуви вил хIурулъэнт та дунияллий. Алжаннул багъирдаву кIану буваннав!
ПатIимат Рамазанова

Читайте также: