Хъун МахIаммадал душ Саидова Риваят

Хъун МахIаммадал душ Саидова Риваят

Вай гьантрай, захIматсса азаруннища ххассал бан къавхьуну, аьпалухьхьун лавгунни яхI-къирият дусса ххаллилсса хъамитайпа, уздансса агьлу-авладрал душ, Хъусращиял шяравасса Саидова Риваят.
Риваят бувну бур 1943 шинал Хъусращиял шяраву, Хъун МахIаммадал ва Нинул кулпатраву. Буттал шяраву школа къуртал бувну, бувххун бур Буйнакскаливсса кооператив техникумравун. Му къуртал байхту, зун бивкIун бур Хъусрахь почталул хъунмурну, мунияр махъ шяравусса Сберкассалул отделениялул хъунмурну зий ванил хьуну дур 40-нния лирчусса шинну. Райондалий ванил цIа хьхьичIунсса пишакартуравух диркIссар. Цила даву лавайсса даражалий дуллалисса буну тIий, ванил хIурмат хъунмасса бивкIссар каялувчитурал ва архIал зузиминнал дянив.
Лайкь хьуссар хIукуматрал ва райондалул чулухасса чIярусса грамотарттан ва барчаллагьрал чагъардан.
Риваят бия дан-дитан кIулсса, мусил кару дусса хъамитайпа. Мудангу чIюлунма, лазилавкьунма бикIайва. Бия дакI аьчух­сса, аьмал-хIал бавкьусса. Чялиш бувккун бикIайва цаманан ка-кумаг бан, чIарав бацIан. Ххирая хъамал, цу ухьурчагу, ялун уххуцIа ххари шайва ва дакIнийхтуну кьамул айва.
Ца акъа-акъасса жагьилсса арснацIагу хьуну, цаннал хъирив ца ххаллилсса уссурвалгу, ласгу аьпалувух бишин багьнугу, дакIнил къалп къавхьуну, яхIирай, инсаншиврий оьрму бувтссар Риваятлул.
Гьаксса хIарачат бунни шанмагу душнил ва бивкIулул ххяппурттаща зехлай. ХIайп! Чичрулун чаран бакъассар учайхха.
Риваят аьпалул хьусса кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру душваврахь, оьрчIал оьрчIахь, ссихь, махъсса гъан-маччанахь.
Имандалий лавгун хьуннав, рухI алжаннул ххари даннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Хъусращиял жямат


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру жула редакциялул зузала Имара Саидовахь, ванил аьзизсса нину

Риваят

аьпалул шаврийн бувну. РухI хъинний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав. Зула цинявннал оьрмурду лахъи баннав.

«Илчи» кказитрал коллектив


ДакIнийхтунусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру фондрал уртакь, «Илчилул» журналистка Имара Саидовахь, ванил аьзизсса нину,

МахIаммадал душ Риваят Саидова,

дунияллия лагаврийн бувну. Риваятлул гьаттай нур дизаннав, Аллагьнан ххираминнавух ля­къиннав, ванин къабуллумур оьр­мулул бутIа наслулун ххи бувну лякъиннав!

Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фонд


Махъсса чIумул мутталий жула дянива лавгунни хъинну чIявусса хъин-хъинсса, жяматран бусравсса инсантал. Вай гьантрай аьпалул хьунни Хъусращиял шяраву хIурмат лавайсса, лагмацириннащал хIал бавкьусса, ттулвагу дус,

Хъун МахIаммадал душ Саидова Риваят.

Ванил бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай бура душваврахь, ссихь АьтIикIатлухь, махъсса цинявппагу гъан-маччацириннахь.
Риваятлул рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари буваннав.

Булбул Оьмариева

Читайте также: