Республикалул БакIчи Лакрал райондалий

Республикалул БакIчи Лакрал райондалий

ХьхьичIмур номерданий бувсъсса куццуй, сентябрь зурул 2-нний Дагъусттан Республикалул бакIчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Сергей Меликов увкIунни Лакрал райондалийн.

«Земский учитель» программалул квотарду

Цалчина-цалчин республикалул бакIчи ивунни хьхьичIкьини цIуну тIивтIусса Гъумучиял школалийн.
Аьрасатнал Президентна­чIасса Дагъусттан Республикалул постпредствалул хъунама Жамалуттин ХIасановлущал, ДР-лул виваллил иширттал министр Аьбдурашид МахIаммадовлущал ва Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлущал ххал бунни столовая, спортзал, актовый зал ва цаймигу кабинетру.
Столоваялуву республикалул бакIчинал зузисса персоналданухь харжирая цIувххукун, ялун ливчунни вайннал харж бушиву 13 азарунниха дахьва ливчусса, райондалий дянивсса харж 30 азарсса къурушрайн бивсса бу­сса чIумал.
Меликовлул райондалул бакIчинайн тапшур бунни тагьар тIайла дан. Жап увкунни республикалул бакIчинал дуклаки оьрчIащалгу. Школалул директор Соня Макаевал бувсунни шяраваллил кIанттайгу классру буцIин баврил кьараллу шагьрурдайсса куннасса душиврийн бувну, личIи-личIисса журалул захIматшивуртту хьунадакьлай душиву. Ва масъалалулгу ялув бацIанну увкунни.
Школалий технологиялул дарсру дихьлахьисса жагьилсса учительница ПатIимат АьбдурахIмановащал жап тIисса чIумал республикалул бакIчинан кIул хьунни, шяраваллил кIанттай зун бувкIсса учительтал цинявппа багьлай бакъашиву «Земский учитель» программалувун. Микку хьхьичIунсса кIанттуй дур шяраваллил кIанттай пишакартал биял къахъанахъисса ингилис ва оьрус мазрал дарсру. Ингилис ва оьрус мазру лахьхьаврил агьамшиву кIицI лаглай, Меликовлул чIурчIав дурунни цайми дарсирдал учительтурангу квотарду дуллан.
Ва ихтилатрая махъ ПатIимат АьбдурахIмановахь «Земский учитель» программалувун багьансса документру щаллу ба увкунни сентябрь зурул 15-ннийн.

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил идарарттал тагьар

Муния махъ райондалул бакIчи Юсуп МахIамма­довлущал ва Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъус­ттаннал постпредствалул хъунама Жамалуттин ХIасановлущал республикалул бакIчинал ххал дувунни Гъумук 2003 шиналла дуллай дайдирхьуну, лахъи ларгсса райондалул азарханалул къатри. Юсуп МахIаммадовлул ва азарханалул хъунама хIакин АьбдурахIин Дибировлул бувсунни объект къуртал баншиврул цукунсса чаранну ляхълай буссарив. ЦIанакул багьлай бур объект бувну къуртал бан цIунил проектно-сметная документация ххал дигьин.
Сергей Меликовлул Экономикалул министерствалийн тапшур бунни муниципалитетращал архIал ххал бигьин медициналул идара бувну къуртал бан ва му зий байбишинсса чаранну лякъин.
Мичча Сергей Меликов лавгунни райондалул азарханалийн, жап увкунни къашайшалтращал ва медициналул персоналданущал. Ялтту увккунни хирургиялул отделениялул ва цаппарасса кабинетирттал.
Увххунни азарханалул хIаят­равусса вакцинациялул пунктрайнгу, цIувххунни райондалий вакцина баврил тагьардания.
Райондалул поликлиникалул медициналул зузалтрал бусаврийн бувну, коронавирусрал инфекциялийн къаршисса ххалаххи бан кьинилун учIайсса ур 20-30 инсан.
Ивунни Сергей Меликов Кьукуннал шяраву агьалинан цалчинсса медициналул кумаг буллалисса модульныйсса фельдшерско-акушерский пунктрайнгу. Идара бувну бур 2020 шинал архсса шяраваллавусса агьалинал диспансеризация ва вакцинация даву мурадрай.

Лакрал райондалий бувантIиссар кIива щинаххуллу

Муния махъ республикалул БакIчи муниципалитетрал администрациялийн увкIун, шикку кIул хьунни райондалул управлениялул центрданущал.
Центрданул зузалтрал бусаврийн бувну, центрданийн букIлакIисса гьарца информация, инцидент-менеджментрал лагрулий хъирив лавну, биян байшиву жаваблувсса структурардайн.
«Центр зий байбивхьуния шинмай жучIан дуркIунни ацIунниха лирчусса оьвчавуртту, щинал, ххуллурдал, коммунальный сетирдал тагьарданул, газ буцаврил ягу чара бакъа аьркинсса даруртту бакъашиврул ялув. Чара бакъашиву дусса иширал ялув тIайланма райондалул бакIчинайн буккайссару», – бувсунни центрданул даврий жавабувсса ТIагьир АхIмадовлул.
Шикку Сергей Меликовлул жап увкунни кIанттул агьалинащал. Вайннал кIицI лавгунни хIакьинусса кьини райондалийсса яла агьамми буруккинтту: газ бакъашиву, щин диял хъанай дакъашиву, цаппарасса кIанттурдай ххуллурдай асфальт бакъашиву.
Щинал дузалшиндарал ялув экономикалул министр Руслан Аьлиев­лул бувсунни Лакрал райондалий бан ккаккан бувну бушиву кIива щинаххуллу, ца къуртал бантIий бур 2022 шинал, цагу 2023 шинал.
ДакIнийн бутанну, 2019 шинал танисса Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал хъунама Артем Здунов министртуращал архIал даврил аьрххилий Лакрал райондалийн увкIсса чIумал, агьалинал буруккинттарах вичIидирхьуну махъ экономикалул министрнайн тапшур бувну буссия ва масъала «Мой Дагестан – моя вода» республикалул программалувун бутан.
Щин диял дакъашиврул масъала цайми районнайгу бушиву кIицI лаглай, Сергей Меликовлул бувсунни ххал дигьлай бушиву щала Дагъусттаннан аьркинсса схема. Ва схемалийну кIул бан бюхъантIиссар увкунни республикалий чув ва цукунсса щаращив буссарив, чунмай щинаххуллурду буцин бурив, чув насосрайсса станцияртту бишин бурив, чун щин цурда диллан тIий дурив.
Агьалинал кIицI лавгуна цамургу буруккин – райондалий коммунал техника дакъашиву.
Сергей Меликовлул баян бунни республикалий коммунал техника машан ласун 500 млн. къуруширттал итабавкьуну бушиву ва чIал къавхьуну ми ласун тIий душиву.
Гьарца районнай бикIан аьркинссар увкунни экскаваторду, тракторду ва цаймигу хасъсса машинартту.
Райондалул хъуначу МахIам­мад Ссунгъуровлул Лакрал ва Ккуллал районнай КТ аппарат бакъашиву кIицI лавгун, тавакъю бунни му ласун. Меликовлул бувсунни КТ аппарат бишин аьркинну бушиву хасну мунин ккаккан бувсса кабинет. ЦIусса азарханалул къатри къуртал дайхту, кIиву КТ аппарат бишинсса каширду лякъинну увкунни.
Райондалул Хъунисриннал советрал хъунама Юсуп Рамазановлул барчаллагь увкунни республикалул БакIчинахь райондалух къулагъас дурну, кIанттул агьалинал буруккинттах цала вичIи дишин, яруннин ккаккан учIаврихлу.

Бувгьунни мурхь

Муния  махъ республикалул БакIчи ивунни Надир-шагьнал аьрал ххит бувну 270 шинал юбилейран хасну був­сса, та талатавриву Дагъусттаннал агьалинал дурсса чувшиврул, цашиврул ва уссушиврул аьпану ва лишанну хьусса Хан-Муртазааьлил монументрал комплексрачIан. Шикку республикалул БакIчинал бувгьунни мурхь.
Ххуй бивзунни Сергей Меликовлун Гъумук хьхьичIра ччюрк диркIсса кIанттай бувсса «Жагьилтурал паркгу».
Республикалул БакIчинал Лакрал райондалийнсса аьр­ххи байливтIуна Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул хIаятраву къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полициялул зузалтрал гьайкалдануцI тIутIив дишаврийну.

 

Читайте также: