Халилбаглул арс МахIаммад­аьлиев Нажбадин

Халилбаглул арс МахIаммад­аьлиев Нажбадин

Уттигъанну оьрмулул 72 шинаву аьпалухьхьун лавгунни уздансса, духIин дусса, ас-намус ххисса, ххаллилсса чув-адамина, ххуйсса кулпатрал заллу Халилбаглул арс МахIаммадаьлиев Нажбадин.
Зий уссия 30-хъул шиннардий ЦIуссалакрал райондалий хъунама архитекторну, махъсса шиннардий уссия ЦIуссаминалий хъунама инженерну. ДакIнийхтуну бихьлахьисса захIматрайну ххирану, хIурмат буну икIайва кIулминнал, щалагу жяматрал дянив.
Нажбадин аьпалул хьу­сса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арснахь, душваврахь, гъан-маччанахь, цинявннахьвагу. Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!

Гьалмахтал, дустал

Читайте также: