Лакрал вакилтал

Лакрал вакилтал

Шанма гьантлий най диркIсса ва базилухсса бувчIавурттал кампаниялий гьуртту хьуну, депутатъталшиврул цIардан лайкь хьунни лакрал миллатрал дянивасса ряха вакил.

ДакIнийхтуну барчагу буллай, чIа тIий буру вайннан тIайлабацIу. Барачатшиврул ххуллийсса хьуннав зу бувчIаву!

«Илчилул» редакция

Читайте также: