Ххал диргьунни культуралул идарарттал тагьар

Ххал диргьунни культуралул идарарттал тагьар

Лакрал райондалийн кIива гьантлийсса аьрххилий бувкIсса ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевал ххал диргьунни цаппарасса магьирлугърал идарарттал тагьар.  

Цалчинма-цалчин ва був­кIунни Муса Маннаровлул цIанийсса  Гъумучиял тарихрал ва улча лахьхьаврил музейравун, цувгу ккалли хъанахъи­сса А. Тахо-Годил цIанийсса Дагьусттаннал Национал музейрал филиалданун.
Министрнан музей ккаккан буллалиссаксса хIаллай, филиалданул хъунмур Аьбидат Макьаевал бувсунни музейрал фондраву душиву 1600 экспонат, Совет Союзрал Виричу Муса Маннаров заллусса затирттая тIайла хьуну, ичIаллил кьай-кьуйлийн, зунттал халкьуннал лаххиялийн, хьхьичIазаманнул тIахIни-кIичIулийн ва чирчри-халичарттайн бияннин.
Шикку даин дайсса дур райондалул дуклаки оьрчIахь миллатрал тарихрая бусласисса давуртту, сакин дайсса дур машгьурсса инсантуращалсса хьунабакьавуртту. Директорнал бусаврийн бувну, хIакьину музейрал къатраву дан багьлай бур капитальннайсса ремонт, дишин багьлай бур отопление. Ва ма­съала биттур баншиврул Министерствалул хIукму бувну бур музей бутан 2022 шиналсса бюджетрал проектравун.
Мичча Зарема Буттаева лавгуна райондалул Хъун библиотекалийн. Библиотекалулми къатригу мура куццуй лащинсса тагьарданий дур: пол дюкьлай, чIиртту буцлай. Укунсса шартIирдайгума библиотекалул коллектив зий бур, цанна ккаккан дурсса библиотекалул  хIаллихшиннарду агьалинан дузал дуллай.
Библиотекалул луттирдал фондраву бур 101 282 лу, биб­­лиотекалийн заназиминнал сияхI­рай ур 8860 инсан.
Министрнал бувчIин бунни капитальныйсса ремонт къадур­ссаксса, библиотека багьантIий бакъашиву «Модельные библиотеки» тIисса программалийн.
Библиотека капитальннайну ремонт баврил ягу цамур кIанттайн бизан баврил ма­съала министрнал ххал бивгьунни райондалул бакIчи  Юсуп МахIаммадовлущал. ЧIал къавхьуну кьамул бантIий бур ва масъалалул ялувсса хIукму.
Ххал дурунни Зарема Бу­ттаевал оьрчIалмур библиотекалул давугу. Библиотекалийн заназиминнал сияхIрай ур 14 шинал оьрмулийн ияннинсса 1158 инсан.
Бивунни министр М. Дандамаевал цIанийсса ОьрчIал магьирлугърал школалийнгу. Школалий тарбия хъанай ур 248 оьрчI. Шикку лахьхьин дуллай бур инструментирттай миллатрал макьанну дуцин, театрал магьирлугъ, цалалу ва хорданий балай учин, къавтIавуртту, халкьуннал сянатру, канил давуртту дуван. Шиккугу, Юсуп МахIаммадовлущал ва масъала ххал бивгьуну, икьрал дунни школа бизан бан гьарта-гьарзасса хьхьичIавасса лицейрал къатравун. Зарема Буттаевал кIицI лавгунни Министерствалул чулуха  школалул зузалтран кумаг бантIишиву.
Ахирданий Зарема Буттаева бивуна райондалул Культуралул управлениялул каялувчи Ансар Къажлаевлул сипталий бувсса «Гъази-Гъумучи»  тарихрал ва краеведениялул музейравун. Музейраву цачIун бувну бур райондалул ва щала лакрал миллатрал цIа бюхттул дурсса инсантурал тарих, раритет техника, фотоаппаратру, громофонну, телефонну, ичIаллил кьай-кьуй ва чIярусса цаймигу  увкIманал итталун дагьансса затру.
Министрнал увкусса куццуй, цуксса къаххуйри шяраваллил кIанттай агьалинал цала чулухасса сиптарду зузи даву.

 

Читайте также: