Дайдирхьунни дуккаврил шин

Дайдирхьунни дуккаврил шин

Цалчинмур сентябрь барз. Ва кьинилия байбихьлай бур кIулшиврул билаятрайнсса оьрчIал ххуллу. Ккуллал райондалийсса 14 школалийн гьашину лавгун ур 680 дуклаки оьрчI. Вайннувату 75 оьрчI ур цалчинмур классравун. ДукIусса шинал дайдихьулий 65 оьрчI уссия цалчинмур классравун нанисса, гьашину 10 ххи хьуну ур. Вагу ххуйсса ишну хъанай бур.

На дуккаврил шинал дайдихьулух ябитан лавгссияв Вихьуллал школалийн. Директорну зузисса МахIаммадов Аьлиллул бувсуна ттухь гьашину школалий бушиву 62 дуклаки оьрчI. Вайннавату 6 оьрчI ия цалчинмур классравун нанисса. Вайннал цалчинсса учитель бур ХIусайнова Аьйша. Дуккаврил шинал дайдихьулущал оьрчIру барча бувна школалул директорнал хъиривмур, МахIаммадова Жинасатлул. Махъ лавхъуна школалул директор МахIаммадов Аьлиллулгу. Ванал циняв ва тяхъасса кьини хьунадакьин бувкIми барча бувна дуккаврил дайдихьулущал ва чIа увкуна цIуллушиву. БавтIми барча бувна мукунма Вихьуллал шяраваллил бакIчи Сулайманов СайкIул.
Нагу барча бувссия оьрчIру дуккаврил кьинилущал. Яла школалул директорнал ларгсса дуккаврил шинал ххуйсса хIасиллу ккаккан дурсса оьрчIан ва учительтуран дуллуна граматортту.
КIицI дуван ччива, мугъаятшиврул ялув авцIуну ивкIсса Лак­рал ва Ккуллал районнал ца­чIусса полициялул хъунама участковый, полициялул майор, Рамазанов Аскандардул цIагу.
Барча оьрчIрув зул дуккаврил шин!

Читайте также: