Кьурбаннул арс Исрапилов Аьбдурашид

Кьурбаннул арс Исрапилов Аьбдурашид

Вай гьантрай, хар-хавар ба­къасса оьзру хьуну, лавгунни дунияллия Къяннал шяравату­сса Кьурбаннул ва Гъумучатусса Светланал арс Исрапилов Аьбдурашид.
Увссар Аьбдурашид 1976 шинал МахIачкъалалив. 1998 шинал къуртал бувссар Дагъусттаннал паччахIлугърал университет, физикалул факультет. Москавуллал институтраву (Институт стали и сплавов) бувккуссар аспирантура.
2001-2013 шиннардий зий ­уссия Пробирный Надзорданул паччахIлугърал инспекциялул структурардай, цал Подмосковьелий, яла Москавуллал Централ инспекциялий. Зий уссия Санкт-Петербургливсса Северо-Западный округрал инспекциялул хъунаманал хъиривчуну. Махъсса шиннардий зий уссия ювелир индустриялий консультантну.
Тарбия буллай уссия арулла шинавусса арс Кьурбан, мукьра шинавусса душ Милана. Аьбдурашид уссия чув зурчагу, бюхъу-бажар бусса, даврил мухIлу-хIин ххуйну кIулсса, архIал зузиминнащал хIал бавкьусса, дакI-аьмал хъинсса инсан. Ва дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ниттихь Светланахь, уссихь Арсеннухь, ссурваврахь Халун-Качардухь, Оксанахь, циняв гъан-маччацириннахь. Цув алжаннул ххари аннав, гьаттай нур дизаннав, ванан къабуллумур оьрмулул бутIа оьрчIан ххи бувну лякъиннав!

Къяннал ва Гъумучиял жямат

Читайте также: