Цашиврувур дусса цурда Ххувшавугу

Цашиврувур дусса цурда Ххувшавугу

Ххирасса лакрал агьалий, Лакрал райондалул жямат, «Илчи» кказитрал буккулт!
Сентябрь зурул 15-нний жула республикалий кIицI лагайссар Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул Кьини. Му кьинилул таварихгу бавхIуну буссар 1741-кусса шинал, цинявппагу Дагъусттаннал халкь цачIун хьуну, ТтурчIайнна-Зунттуй Ираннал Надир-шагь ххит уккан увну ивкIсса чIумуцIун.
Зун дакIнийссар, ванияр ацIра шинал хьхьичI Гьухъалла-Къурнил бакIххуллий, хъинну чIявусса агьалигу бавтIун, хъуни-хъунисса хъамалгу гьурттуну, жура лахъа-хъунну тIиртIуссия му Кьинилун цIа куну дацIан дурсса гьайкал, мемориал.
Гьашину тIурча, та бюхттулсса ххувшаврил тарихран хъанахъиссар 280 шин.
Гьай-гьай, жунма цинявннан кIулсса куццуй, махъсса ппурттуву хIасул хьусса жапасса тагьарданийн бувну, юбилейрдугу, байраннугу, цайми-цайми мероприятиярттугу лайкьсса даражалий, гьарза-гьартану кIицI лаглан бюхълай бакъар жущава.
Амма, му мукун бухьурчагу, муку-мукунсса таварихирттал агьамшиву чIири къа­личIлачIиссар, бюхъай хIатта хъиннура хъуннагума хъанай дикIан.
На ттула цIаниятугу, Лакрал райондалул агьалинал цIаниятугу дакIнийхтуну барча дуллай ура жула зунттал халкьуннал ларсун диркIсса хъуннасса тарихийсса Ххувшаву!
Барча дуллай ура лакрахьгу, циняв Дагъусттаннал халкьуннахьгу!
Вай гьантрай Лаккуйнгу, Лаккуятугу нанисса ххуллуссаннахь буллай ура ца укунса тавакъюгу: Хан-Муртязалил гьайкалданучIан бивсса чIумал, ца лахIзалийсса бухьурчагу бавцIуну, икрам бувара, ду­ккияра дуаь, хъанай бухьурча, гьайкалдануцI дишара тIутIивгу.

Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи

Читайте также: