ЦIусса хаварду кутIану

ЦIусса хаварду кутIану

Спецназрал хъаннил кьюкьа

Дубайливсса полициянал хIасул дурну дур так хъами бакъа бакъасса спецназрал кьюкьа. Ва кьюкьлуву бусса бур полициянал академия къуртал бувсса 31 душ. Генерал-лейтенант Аьбдулла Халиф Аль Маррил бувсмунийн бувну, вай циняв душру усттарну ярагъ ишла буван кIулсса, аьра­ли лахьхьинбавурттай цимилагу гьу­тту хьусса, медициналул цалчин­сса кумаг буван кIулсса, гьаннай­сса, полициянан кIулну бикIан аьркинмур ххуйну кIулсса душру бусса бур. Шиккува бусанну, август зуруй вава Дубайлив Халима Аль Саади тIисса душ бурттигьалтрал полициянал кьюкьлуву къуллугъ буллай байбивхьушиву, вагу ххуйну хIадур бувсса душ бушиву, цуппагу капитаннал чин дусса.

Мюхтажминнансса кумагран

Токиолийсса Олимпиадалий арцул медаль ларсъсса Къиргъизнал спортсмен Акжол МахIмудовлул цала олимпий лаххия дарххуну дур, мюхтажминнан кумаг буваншиврул.
Бишкекрай аукцион баян бувну бур бизнесмен Бабуром Толбаевлул. Акулалул сурат дусса спортсменнал ятIул лаххия дарххуну дур 6,5 азарва долларданун. «Ттун оьрчIнийва хиял буссия Олимпий тIуркIурдай мусил медаль ласун хьуния тIисса, арцул медальданущал зана шайхтува, ттун жулва агьалинан ка-кумаг буллан ччай бия, ххуллурду бакьин буван, мизитру буван… На хIакьину ттулва хиял дузрайн буккан баврил ххуллийсса даврил хъиндайдихьу дував», — тIий ур олимпий призёр.

Президентнал аккаунтру дакъар социал сетирдай

«Новое знание» тIисса марафондалий Аьрасатнал Президентнал пресс-секретарь Дмитрий Песковлул баян бунни Путиннул аккаунтру дакъашиву социал сетирдай. «Путин социал сетирдай акъассар, ванал чIун дакъар соцсетирдай гьур­тту хъанансса, чичлансса. Амма цахлува щил-бунугу социал сетирдай чичлачавугу ванан кьамулну бакъар. Цама чичлачаву къатIайлассар тIий ур. Амма Кремлилул, хIукуматрал чиновниктурал хIарачат буллантIиссар социал сетирдайн буккаван», — увкунни Песковлул.

Ляркъуну дур 43 миллион шинал хьхьичIсса китрал ттаркIру

Элмийсса хъиривлаявуртту дуллалисса палеонтологтурал кьюкьлун Египетнаву 43 миллион шиннардил хьхьичIва яхъанай бивкIсса китрал ттаркIру ляркъушиву чичлай бур аьлимтал. Ванийн Phiomicetus anubis тIий бур, аьвзалзаманнул бивкIулул залнал Ануби­слул цIа дирзун. Китрал лахъишиву шанна метралийсса диркIссар, кIушиву 600 килограммраха лирчусса. Мансурдул университетравусса палеонтологиялул аспирант Аьбдуллал Гохар ур ва гьузунгу, аьрщарайх занангу кIулсса кит бивкIссар, гьарзат дюкьан шайсса журалул кьацIгу, бювчIунбишивгу бусса дев-кит бивкIссар тIий.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: