Лакрал район цIунилгу хьхьичIун дурккунни

Лакрал район цIунилгу хьхьичIун дурккунни

Дагъусттан Республикалул чIумуйнусса БакIчи Сергей Меликовлул вай гьантрай къулбас дурунни кIанттул цилакаялувшиндарал органнал 2020 шиналсса социал-экономикалул ккаккиярттахлу грантру дуллалишиврийн багьайсса Указрай.

Ххув хьуминнавух ва базилухгу дур Лакрал район. Лахъсса зунттал районнал дянив Лакрал райондалул бувгьуну бур цалчинмур кIану ва мунинсса бахшишран дулун ккаккан дурну дур кIива миллион ва ттуршлий мукьцIаллий шаназарда къуруш.
ДакIнийн бутанну, хьхьи­чIунсса муниципалитетирттан грантру дуллай байбивхьу­сса 2008 шиная шинмай Лакрал райондалул ацIния цалчинни хьхьичIунсса кIану бугьлагьисса. Цалчин грантран лайкь хьуссар Лакрал район 2009 шинал, 2008 шиналсса ккаккиярттайн бувну, аьщуйн щуну учин, Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчину зий цалчинсса шинал хьун дурсса ккаккиярттахлу. Муния шиннай гьарца шинал лув-ялув ласайссар грант (кIану бувагу къабувгьуну лях ларгун дур так ца 2017 шин). Шамилчинни цалчинмур кIану бувгьусса.
Грантран дурксса арцу чун харж дан дакIний буру ку­ну цIувххукун, Юсуп МахIаммадовлул бувсунни хьхьичIми шиннардий грантран дурксса арцух Гъумуксса парк бакьин бувшиву, Дагъусттаннал Вирттаврал суратирттал аллеягу бувну. Гьашинуминнул ялув ттигу пикри банну тIий ур райондалул бакIчи.
ДакIнийхтуну барча тIий райондалул каялувчитурахь ва щала агьалинахь ва ххувшаву, чIа тIий буру хъуни-хъунисса тIайлабацIуртту.

КIанттул цилакаялувшиндарал органнал 2020 шиналсса социал-экономикалул ккаккиярттахлу грантру ларсун дур:

зунттал хьхьичIсса районнал дянив:
цалчинмур кIану – Казбекуллал район
кIилчинмур кIану – Къайтагъуллал район
шамилчинмур кIану – Сулайман-СтIаллал район.

зунттал районнал дянив:
цалчинмур кIану – Лаващиял район
кIилчинмур кIану – Ххунзахъиял район
шамилчинмур кIану – Ахъушиял район.

лахъсса зунттал районнал дянив:
цалчинмур кIану – Лакрал район
кIилчинмур кIану – Шамиллул район
шамилчинмур кIану – Рутуллал район.

Читайте также: