Цашиврул кьинилул савлугъран

Цашиврул кьинилул савлугъран

Расул ХIамзатов

ЛекIи

Ираклий Абашидзел душнин

Зунттал кIяла бакIругу
Кьариртун архний пар тIий,
Зуннин увххунни лекIи,
Циван бура къааьтIий?

Юхсса утти вил ниттил
Цалагу кьунниялай
Ттул оьсса давлардая
Къачайрив лахъи балай?

КIулша, хьхьичIва оьрчIахьгу
Учайсса бивкIссар: «ЛякIи,
Шанакъашима ацин
Уккавай урча лекIи!»

Утти лехлай бур хьхьиру
Левкьсса къалардал ялтту,
Гуржиянгу нигь дакъар
Чаравсса лекIияту.

Утти нагу, ца лекIи,
Ина, канил бувгьуну,
Гьаз буллай ура ссавнийн
ЦIукунияр бюхттулну.

Инагу вас-ццах бакъа
Ттущал бура тIуркIу тIий.
Бачу, та арив лавгун,
Ххал дуваннуча тIутIив.

Яру маз.
Таржума М-З. Аминовлул

 

Рашид Ршадов

Амузгиричув

Амузгиричувнал бур
КIяласса чIири, амма
Каруми дирисса дур,
Жагьилнал кару кунна.

Зугу хIайран хьунссияв
Га усттарнах ялугьлай:
Чаннаннил кьалам ия
ЛухIисса ттурчIайх битлай,
Жагь ккурккисса ккюрнитIай,
Жагь кIюласса аьш дуклай.

Жу цIувххуссия ганахь,
ЦIа машгьурсса усттарнахь:

– Вил канихьсса му ттурчIай
Ххалаххив бурхха чIалай,
Буси жухь, буси, усттар,
Ми ххалаххал ци тIиссар?

Жаваб дуллуна ганал,
ЦIа машгьурсса усттарнал:

– Щахлу чIявуя лагма,
Ттул ччаннайн кьутIайва гай.
Тай кьуртIусри ттун хъама
ЦIанакулгу къаритай.
АьтIий лавгсса оьрчI оьрму
Хъама къабитай ттигу.

Амузгиричувнал бур
КIяласса чIири, амма
Каруми дирисса дур,
Жагьилнал кару кунна.

Зугу хIайран хьунссияв
Га усттарнах ялугьлай:
Чаннаннил кьалам ия
КIяласса ттурчIайх битлай.
Щюллисса аьш дурккукун,
Балайгу бюхттул байва,
ТIутIал суратру дуркун,
Яругу хъян бикIайва.

Жу цIувххуссия ганахь,
ЦIа машгьурсса усттарнахь:

– Вил канихьсса му ттурчIай
Жун тIутIив дурхха чIалай,
Буси жухь, буси, усттар,
Ми вил тIутIал ци тIиссар?

Жаваб дуллуна ганал,
ЦIа машгьурсса усттарнал:

– Бурги, уртту-тIутIаву
ТIуркIу тIий бур тти оьрчIру.
Агь, гайннал тяхъашиву,
Шадну дур гайннал дакIру!

Гай ххал хьувкун, ттул оьрму
Хъиннува тяхъа буккай,
Къумасса оьрчI оьрмугу
ГацIана хъама битай.

Дарги маз.
Таржума Н. Юсуповлул

 

МахIаммад Атабаев

* * *
Дяъвилул цIараву ппухълу литIайни,
ОьдиркIсса дунъяллийн бувкссару жува.
Дяъвилий ливтIусса буттахъал цIарду
Жунна макьгу лихьлай, дирзссар ниттихъал.

ЦIарал ххютру личлай оьрчIал симаннайн,
Ччурччуну най дия лухччигу, ссавгу.
Кьянатсса кьинирдал мюрщи ясиртал –
Хъуни хъанай бияв жува чан-кьанну.

Жува ттупал чIурдал гьуркку бувссару,
КIанттух балай куссар ниттил аьзаврал.
Жува ххассал байни дяъвилий диркIссар
СаллатI шинель ларххун аьзизсса ватан.

КIинтнил аьязраву, синхралсса шаний,
МакIра ккаккайвавли жува буттахъан.
Махъва-махъсса махъну вай жула цIарду
Буттахъал зумату цимил лирчурвав?

Агь, дакIнийссар жунна ххувшаврил кьини
Шадшиву ва къюву хIала даркьусса.
Таний бияв жува хъунисса хьуну,
Буттахъал орденну ккалан бюхъанну.

Вана тти жувагу буттахъул хьуну,
Цимилгу кIицI лаглай ххувшаврил байран.
Амма шадсса макьну цалчинсса кьини
Мудан пар тIийнна дур дакIнил жавгьардай.

Дяъвилул цIараву ппухълу литIайни,
ОьдиркIсса дунъяллийн бувкссару жува.
Дяъвилий ливтIусса буттахъал цIарду,
Макьгу лихьлай, жунна дирзссар ниттихъал.

Къумукь маз.
Таржума ХI. КIуруховлул

 

Юсуп Базутаев

ЧIавахьулу

Дяхтта чув-унугу, щищал-унугу,
Дахьра цIан дагьайхту зунттал хъачI-бакIайн,
Цирив ца гужирал хьхьичIун авкьуну,
Зул чIавахьулттилун мудан уцара.

Зул къатлуватусса чирахърал чаннал
ЦIаннавусса ттул дакI чанна лахъан дай,
Бургъилу бассайсса кунма марххала
Къумашиву, дардру дарссуну лагай.

ЧIавахьулттил хьхьичIух вил ххют пар кувкун,
Ттула чIарав ина бувкIссаксса шара,
Барчаллагь, ххирамур, зул чIавахьулттун,
ЦIан лакьайхту, яргсса чаннал буцIайсса.

Дяркъу дунийгума ттуйн гьужум буллай,
Му чаннал ламарал на гъили ара,
Зул чIавахьулттилу, къавтIилух куна,
КIинтнил цимигу хьхьу дурссар уттара.

Вана гьархьхьунугу ура авцIуну
Зул чIавахьулттилу ттуна навалу.
Навалу урагу цукун учиви,
Ина буна ттущал ттул щугълурдаву.

Так чансса аглан хьу, ттул вихь миннатри,
Малещара чирахъ гьархьхьуну ччяни.

Табасаран маз.
Таржума М. Давыдовлул

 

Кадрия

На зана бити

Нажагьлий дяркъусса дякIинтнил хьхьуну
Ттун ина кьаитан дакIнийн багьарча,
На зана бити.
Вай шярал мукъурттийн нажагь вих хьуну,
Ттул авдал бакIравун бухар буххарча,
На зана бити.
Эмаратну чIалай на ттунма нава,
Ххаралул бувгьуну, ханну занарча,
На зана бити.
Кьисматрал буллусса ххуллул ххуттава,
Ттуйнма аьсив хъанай, лагьну багьарча,
На зана бити.
Агь, на зана бити, буца вищала,
ХатIалийсса ххуллу чунмай нарчагу.
Архния, аьршлува, буруккинттава
Так инар бантIисса, зана барчагу!
На зана бити!
На зана бити!

Нугъай маз.
Таржума Р. Башаевлул

 

Сергей Изгияев

Дусшиврул нех

Ххурххугу тIий, най дур Самур зунттава
Къурдарах, вацIравух га щюлли хьхьирийн.
Танил ший Дагъусттан тIутIайх бичлай бур,
Тийгу Азирбижан аргъираву бур.

Та чулий Апшерон чагъираву бур,
Ва чулий бай Избербашрая.
Чунай ургарчагу, я бигьалагай:
ЦIу-цIусса шагьрурду хъуни хъанай бур.

Ширваннал багъирдал шад дувай дакIру,
Дагъусттаннал ахъру тIутIайх бивчун бур.
Жула дусшиврул мурхь, мунил ахъулсса
Цинявннал захIматри, циняв шадшивур.

ТIутIу балай, Самур, жул дусшиврул нех,
Жу – кIивайвагу халкь цану ххирасса.
Дусшиву абадлий цIакь дурминналгу,
«ЧIири Волга» куну, вин цIа дизача.

ЖугьутI маз
Таржума бувссар Абачара ХIусайнаевлул

1

Читайте также: