Цашиврул кьинилул агьамшиву

Цашиврул кьинилул агьамшиву

Гьарца шинал Лакрал райондалул дуккаврил ва культуралул идарарттай гьарза-гьартану кIицI лагай Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьини. Ва базилухгу сайки гьарцагу шяраваллил библиотекалул зузалтрал школарттащал цачIуну сакин дурну дия байрандалун хас дурсса мероприятияртту.

Гъумучиял, Щардал, КIун­диннал, Ккурккуллал, Ххюлу­ссуннал библиотекарттай дуклаки оьрчIал гьурттушиндарайну хьунни ва кьинилун хас дурсса вечерду, тарихрал ссятру. Шикку ккаккиялий бивхьуну бия чил билаятир­ттал чапхунчитуращалсса дяъвилий Да­гъусттаннал агьалинал дурсса виричушивурттая бусласисса луттирду, Дагъусттаннал паччахIлугърал лишанну, миллатирттал дукия, лаххия ва ичIаллил кьай-кьуй. Библиотекарттал хъуниминнал бувсунни Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул байран ляхъаврил тарихрая, мунил агьамшиврия.
Дуклаки оьрчIал дурккунни ватандалухасса, виричувшиврухасса назмурду, увкунни балайрду.
ОьрчIру бувцунни Гьухъалла-Къурув Надир-шагьнал аьрал ххит бувну ххувшаву ларсъсса Дагъус­ттаннал халкьуннал цашиврул лишанну хьусса Хан-Муртазялил гьайкалданучIан.

Читайте также: