Уттаришиву Ваччавгу

Уттаришиву Ваччавгу

Сентябрь зурул 14-нний Ваччав, Вирттаврал аллеялул чIарав, хьунни Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун хас дурсса шадлугъ.

Ва нанисса Культуралул къатрал хIаятраву лархъун дия байрандалун хас дурсса баннерду. Вайннул лувгу дирхьуну дия жула ниттихъал, ссурваврал, чIаххуврал дуссухун бавтIний дуллан бикIайсса давурттан аьркинмур: ппалущалсса чIапа, чарил ккюрнитIайлущалсса зукка, ппал дюххайсса къатIа, щинав ласайсса урша, хъарайн дутайсса къавача, варсул усру. Дия шикку мукунна тIутIащалсса хъунисса бархъаллал къячIив, дувссилул ланжартту, ранг-рангсса ппалул ххаллая бувсса ккул-хъусращиял чантайртту ва м.ц.
Исвагьийсса чиллу-чухъраву, бухар кьяпуву жяматрал хьхьи­чIун увккуна Хъусращиял халкьуннал театрданул режиссер Марсел Сулайманов. Ванал баян бувуна Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун хас дурсса шадлугъ тIитIлатIишиву. Бувсуна ва байрандалул тасттикь дуллалишиву жула Дагъус­ттаннал миллатирттал дянивсса дахIавуртту яла цIакьмур щинзирну хъанай душивугу. Махъ лавхъуна Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиевлул. Ванал кIицI бувна ва шадлугъ Дагъусттан кани­хьхьун ласун ччай ивкIсса Ираннал Надир-шагь ххит увсса таварихран, 1999-ку шинал Дагъус­ттаннайн ххявххун бивкIсса террористал ккуччу бувсса ххувшаврин хас дурсса шадлугъ душиву.
Ялув кIицI дурсса къатта-къушлий ишла дуваймуних щябивкIуна миллатрал лаххиярттавусса культуралул зузалт. Вай дуллай бия ккургъанну, дюхлай бия ппал, щашлай бия ппалул жуларду, ритлай бия зу­кка. Ва иширалгу, шадлугърал антураж хIасул дуллай, хъиннура сий ягин дуллай дия.
Хъирив райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дуруна хъуннасса концерт.

Читайте также: