Республикалул бюджет мюнпатну бартбигьланшиврул

Республикалул бюджет мюнпатну бартбигьланшиврул

Августрал 31-нний Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул дунни республикалул бюджет бартбигьаврил масъала ва национал проектру дузрайн дуккан даву ххал дигьлагьисса батIаву.

Региондалул каялувчинал тIимунийну, бюджет кьамул баву – му коллективрал цачIусса захIматри. Му дузал буллалисса чIумал хIисавравун ласун аьркинссар циняв чуллу, миннувух инвестициярттал программарттавух гьуртту шаврилссагу, цIусса задачарттугу.
Бюджет пландалийн къа­тIайлану ласаврил мисал хIисаврай Меликовлул бувсунни Бабаюртуллал райондалий­сса Львовский №1шяраваллил школалий хьусса тагьар. Мукунсса объектру буллан хьхьичI, увкунни республикалул каялувчинал, миккун харж дувансса арцу ккаккан дуван аьркинссар бюджетраву. Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни мукунма Табасараннал райондалийсса Ничрасуллал шяраваллил школалий хьусса тагьарданул хIакъиравугу. Тикку школа бувну къуртал бувансса арцу диял къархьуну, школа бачIи-кьачIину ливчIун бур. Сергей Меликовлул дащуй бивхьунни му тагьар хьун диртми ва республикалул прокурорнал цалчинма хъиривчу Руслан Ляпиннуйн тапшур бунни мукунсса тагьар шаврил хъирив лаян.
Республикалул бюджет бартбигьаврил хIакъиравусса махъ лавхъунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал цалчинма хъиривчу Нюсрет Оьмаровлул.
Мунал тIимунийну, гьашину республикалул 7 зуруйсса бюджет доходирттайну дузал бувну бур 90 млрд ва 116 млн къуруширттал, миннувату федерал межбюджет трансфертру хIисавну дур 67 млрд ва 660 млн къурушру.

Читайте также: