Газрал хъирив бензингу бакъа хьунни

Газрал хъирив бензингу бакъа хьунни

Вихьлив къатта-къуш буллалийни аьркин дайсса затру ларсун най уссияв гьалмахчунал «Газель» машиналий. Ххуллийх най, вания,тания ихтилатрай бунува, мунал бувсуна райондалийсса заправкарттай бензин бакъар тIисса хавар. Мара зунма хавар!

ЧчянияцIа бакъассар газ, утти бакъар бензингу. Цукуннивав машинартту занан аьркинсса? Гьаваллавухния къалехланссар.
– Циван бакъассар тIар бензин?
– Ххира буваннин бакъа бувхьунссар, – куна гьалмахчунал.
Вана жула оьрмулуву байча щилай, цила чIумал сайки циняв мяъданну ва мяъданнава дуккаймур таксса инсантурахьхьун дуллуну тIий. Аьлтта чIалай бур вания тихунмайвагу хIукуматрал цила канихьхьун ласун аьркиншиву чан-кьанссавагу мяъданну. Циван учирча – укун­сса ишру къахъананшиврул. ХIукуматрал цила итадаркьусса арцух дуллалими давуртту ххуйну най дур. Ккуллал райондалий махъсса шиннардий дунни хIукуматрал программарттайн бувну чIярусса давуртту. Бунни цаппара шяраваллаву бигьалагай паркру, бакьлай бур ххуллурдайх асфальт, дурцунни чIяруми шяраваллавун щин, бунни исвагьисса кIива ламу. ХIасил, янилун дагьлагьисса давуртту дуллай бур. Умуд бур уттигу дуванссар тIисса.
Амма вана вай укунсса иширттал бур инсантал гьанавиххи хьун буллай. Инсантуран заправкартту, пекарнайртту, ттучанну ва цаймигу аьркинлугъру щаллу дуллали­сса кIанттурду щил-бухьурчагу личIишиву дакъархха. Мунияту укунсса иширттал ялув бацIан багьлай бухьунссар.

Читайте также: