Барча бавуртту

Барча бавуртту

Оьрмулул 60 шин хьу­сса юбилейращал барча уллай Ххюлусматусса Бадруттиннул арс Абачараев Камил, чIа тIий буру жуна ххирасса инсаннан цIакьсса цIуллушиву, оьрмулия ххарисса, чIярусса шинну, дакIнийсса цинявппагу мурад­ру щаллу шаву.

Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил дустал, гьалмахтал

Читайте также: