Чирилулгу ххуллийсса даву

Чирилулгу ххуллийсса даву

ЗахIматрал ва соцразвитиялул министерство пахрулий бур оьр­мулул бугьараминнаха аякьалийсса цала социал къуллугърая ва зузалтрая.
Социал зузалал пиша бур ляличIисса, хIакьинусса кьини хъинну аьркинсса ва агьамсса.

ЧIярур социал дузалшиндарал муниципал центрдал бугьараминнан дуллалисса хIаллихшиннарду, мукунма «Демография» миллатрал проект­рал «Дугьарасса ник» тIисса проект щурущи даврил лагрулийгу. ХIаллихшиннардах хаснува мюхтажну бур захIматсса зунттал кIанттурдай ялапар хъа­­нахъисса хъунмур никирал агьлу. КIикку чара бакъасса ичIаллил давуну дур щин духхаву. ЧIявуминнал ичIура дакъар щин. Щинал хъирив архну гьан багьлай бушиврийн бувну, бугьараминнаща хъанай бакъар цала цивппа щинал дузал бан.
Ккуллал райондалул социал дузалшиндарал центрданул зузала Людмила Ибрагьимовал аякьалий ур урчIа инсан. Вайннавасса ца бур Къяннал шяраватусса арулцIаллий арулла шинавусса МутIаллиева Маллабава Гъазалил душ. ЦСОН-далул аякьалий ва бур 2017 шиная шинмай. Шагьрулийн оьрчIачIан бизан Маллабаван ччай ба­къар. Ччя-ччяни хъамалу гьарчагу, зана шайсса бур цила тIювайн.
– Социал даву – му дур вила дакIнил гъилишиву цаманан дуллалисса даву, му гьарцаннаща къашайссар. Даингу дакI марцIну биттур бара на ттула даврил буржру. Ва даврий зузисса, ацIния ххюра шинал мутталий, ттун ххира хьунни ттула пишагу, ттула аякьалиймигу», – тIий бур Людмила.
Оьрмулул тагьар ва шинну хIисав дурну, бугьараминнаща бюхълай бакъар чил кумаг бакъа яхьун. Мунияту социал къуллугърал зузалтрал вайннал оьр­мулуву бугьлай бур ца аьзизсса инсаннал кIану. Укун Маллабавангу Людмила вихшаласса инсанну хьуну бур.
Ккуллал щалагу райондалул ЦСОН-далул аякьалий ур 306 инсан.

Читайте также: