Лажин кIяласса захIматрал ххуллу

Лажин кIяласса захIматрал ххуллу

Оьмариев Шеърани

Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул фронтовик МахIаммадлул арс Оьмариев Шеърани увну ур Цалчинмур ЦIувкIрав 1956 шинал. 1974 шинал буттал шяраву школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур МахIачкъалаллал автомобильно-дорожный техникумравун. Дуклай унува практикалийн гьан увну ур Краснодардал крайрайн, Армавир шагьрулийсса ххуллурдал строительный участокрайн.Тикку пишакар хIисаврай ванан тамансса затру лавхьхьуну бур. ЗахIматрал ххуллу байбивхьуну бур техникумраву дуклай унува. Гания шихунмай чIярусса шиннардий лахъи­сса, лажин кIяласса захIматрал ххуллу бивтуну бур. Техникум къуртал бувайхту, зун тIайла увккун ур Дагавтодорданийн. Даву ххуйну кIулсса, бюхъу-бажар бусса Шеърани цаппара хIаллава тиккува цал инженерну, яла инженер-геодезистну зун ивкIун ур. 1980 шинал хъунама инженерну-геодезистну ивтуну ур. Зий ивкIун ур «Дагдорпроект» тIисса Проектный институтрал ххуллурдал отделданул цалчинмур категориялул инженернугу, ОАО «Мостоотряд -99» идаралийгу. Цува чув зурчагу, Шеърани архIал зузиминнал ва агьалинал хIурмат багьанну зий ивкIун ур. ЧIярусса ХIурматрал грамотартту ва дакIний личIансса бахшишру дуллуну дур.  Миннул барашинна дуллай дур ванал бувсса захIматралгу, хIукуматрал ванал дуллай ивкIмунин бивщусса кьиматралгу. Ва захIматрал ветерангу ур. Шеърани оьрчIнияцIава захIмат буллай аьдатсса кулпатраву хъуна хьумари. Ванал ппу МахIаммад, дяъвилия зана хьу­сса фронтовик, школалий аьра­ли иширттал дарсру дишай­сса, хIурмат лавайсса учителья. Школалийгу, ичIурагу цIакьсса низам ччисса гьар ишираву. «Жул щалва кулпат, танийсса шяраваллавусса циняв оьрчIру кунма, давурттахун машхул­сса бивкIру. «Даву дайнал дарсругу ла­хьхьайссар, дарсру ла­хьхьайнал давугу дувайссар» – вая жун ччя-ччяни баяймур калима. ЗахIмат нахIу лавчIуну тарбия шаву жун цинявннан оьр­мулуву дучIи ляркъунни, гьарцаннан ичIува цанма-цанмасса бигарду бикIайва, дуванмур чан къашайва», – тIий бур уссил юбилей барча дуллай Мариян тIимур ссу. Вайннал нину Оьмарихъал Ххадижатгу (укун учайва ванийн шяраваллил агьулданул хIурматрай) шеърирду чичаврил гьунаргу бусса, мазрал пасихIсса, дакI-аьмал хъиншиврийну инсантал цичIанма кIункIу тIутIи буллалисса инсан буссия. Шяраваллил жяматрангу ххирассия. Ларайсса диркIун дур МахIаммадлул ва Ххадижатлул оьрчIаясса тIалавшинна, гайннал дуккаврия, тарбиялия, мяърипатрая. Оьмарихъал Шеъранинал цува кунма захIмат ххирану тарбиягу бувну, чивун бу­ккан бунни шанма душ.

Август зурул 28-нний ванан 65 шин хъанахъиссар. ДакIнийхтуну барча дуллай юбилей, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву. Кулпатрал, ичIувацириннал, наслулул ххари улланнав!

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: