Цайнува цивппа зузиминнансса къулайшинна

Цайнува цивппа зузиминнансса къулайшинна

Дагъусттаннай шин ва ххишала хьунни цайнува цивппа зузиминнал режим сакин дурну. Ялу-ялун хъунна хъанай дур ва режимрай зузиминнал сияхI. Шин дайдирхьуния шинмай мукьийлва гьарза хьуну бур цайнува цивппа зузиминнал режимрал сияхIрайн лавхъусса инсантал. Июль зурул ахирданийнин ва сияхIрайн лавхъун ур 16 азара инсан.

Цайнува цивппа зунсса ихтияр ласун бюхъайссар ччима инсаннаща. ВаницIун бавхIуну буссар хIисавравун ласун аьркинсса кIанттурду. Ва режимрай зун ихтияр дуллалисса агьаммур тIалавшиннагу хъанахъи­ссар, щилчIав ургъил бакъа цайнува цивппа зузаву. Цайнува цивппа зузиминнахь даврийн цайми зузалт кьамул буллан­сса ихтиярду дакъассар. Цала захIматрайну ихтияр дуссар 2,4 миллион доходрал ласун­сса. Цайнува цивппа зузиминнал сияхIрай бацIан бюхъай­ссар интернетрайхчIин ва Ишбажаранчитурал чIарав бацIаврил центрданийхчIин. Шикку вайннан кумаг бантIиссар ва бувчIин бантIиссар бизнес дачин дансса документру дузал бансса куц.
«Илчи» кказитрал редакциялул цIухху-бусу бунни Дагъус­ттаннай ва режимрай зун циван букIлай буссарив.
Бур цаппара цала карьера дайдихьлахьисса, суратру ришлай, журналистикалуву ва цайми давуртту дачин дуллалисса. Укунсса инсантуран ва режимрая хъунмасса кумаг хъана­хъиссар. Жагьилтураща бюхълай бур вузру къуртал къабувну бунува, цайнува цивппа зузиминнал сияхIрайн лавхъун, цалва маэшатрансса арцу ляхълан. Мунийн бувну, къулай хъанай дур студентътурачIасса арцул тагьар, гихунмайсса оьрмулуву вайннаща бюхълай бур сивсуну къуццу буллан. ХъунмурчIин ва режимрайн бувкIлай бур цивппа заллусса бизнесру дачин дурну, налогру дуллай бивкIсса ишбажаранчитал.
– Цалла дачин дурсса даврия доходру дукIлай дакъахьурчан, ва режимрай зузими налогру дулаврия мурахас буллай бур,– тIий ур спортрал аралувусса бизнес дачин дурсса ишбажаранчи.
Ва режим иширайну зузи дурсса кIул шайхту, на мугьлат бакъа хIукму бав цайнува цивппа зузиминнал сияхIрайн лахъансса.
– Масалдаран, цивппа заллусса бизнес дачин дансса ихтиярду думиннахь: доходру дунугу, дакъанугу 40 азарда къуруш шинай (ларсъсса доходру хIисав дакъа) страховой взносирттал дулун ккаккан бувну бур. Агана, цайнува цивппа зузиминнал режимрай бухьурчан, цала доходрая 4% налограл (физический) ва 6% налограл (юридический) бизнесирттая.
ТIивтIуну бур ххуллу (юридический) бизнес дачин дурминнан кабакьу бавриву. Ва режимрайн официальныйну бучIаншиврул, аьркинну бур багьайсса документру дузал бан.
Каспийск шагьрулиясса бизнесрал аралуву зузисса ишбажаранчи, бувчIин буллай ур цува, цайнува цивппа зузиминнал режимрайн циван увкIссарив.
– Ва режимрай бюхълай бур ИП-рдайхчIин процентру ва арцурду къадуллуну, жура кьутIирду дурну, паракьатну зун.
Агана зурул мутталий ва режимрай зузиминнан доход дукIлай дакъахьурчан, налогру дуллангу багьлай бакъар. Цайнува цивппа зузиминнал даврил кьутIирду дуссар «Мой налог» тIисса сервисрал сияхIрайн ларсун ва му сервисрай кка­ккан дурну дуссар дулун аьркинсса налог.
– Ва хасъсса режимрал ду­ссар цаппара тIалавшиннардугу. Цайнува цивппа зузиминнал режимрай зун ихтияр дакъа­ссар, цайми инсантураща машан ларсъсса продукция дахлахиминнахь, ханхъус дуклакисса давриха зузиминнахь, хIанттил сурсатру, таммаку, даруртту, арцу-мусил чIюлушиннарду дахлахисса давриха зузиминнахь, – бувчIин буллай ур ГАУ РД «ЦПП РД»- лул каялувчи Ися Мигитинов.
Цайнува цивппа зузиминнахь ихтияр дуссар цалла каруннах дурсса кьай-кьуй даххавриха, ягу миннухара лархьхьусса цайми давурттаха зунсса.
Укунсса режим дачин даврил агьаммур мурадгу хъанахъиссар налогру къадуллай, х­хютулу ливчIсса ишбажаранчитал аьл­тту баву.
– ХIакьинусса кьини Центрданий буссар цайнува цивппа зузиминнал режимрайн бу­чIаврил хIакъиравусса информациялул консультациярду дуллай. Мукунма, халкьуннал художествалул промыслирдал аралуву зузиминнаща бюхъайссар ЦентрданийхчIин аьрза буллуну, щалагу Аьрасатнал ва дунияллул халкьуннал даражалий­сса выставкарттай уква гьуртту хьун, – увкунни Центрданул каялувчинал.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: